Besluit van 17 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 april 2020 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo) (Stb. 2020, 121) en het Besluit van 5 juni 2020 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met onder meer de vaststelling van een voorwaarde voor doorstroom naar havo (Stb. 2020, 171)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 15 juni 2020, nr. 24730512(8161), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van de Wet van 8 april 2020 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo) (Stb. 2020, 121) en artikel IV van het Besluit van 5 juni 2020 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met onder meer de vaststelling van een voorwaarde voor doorstroom naar havo (Stb. 2020, 171);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De Wet van 8 april 2020 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo) (Stb. 2020, 121) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020, met uitzondering van artikel I, onderdeel Ca, en artikel II, onderdeel B, derde lid van artikel 64a, die in werking treden met ingang van 2 augustus 2020.

ARTIKEL II

Het Besluit van 5 juni 2020 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met onder meer de vaststelling van een voorwaarde voor doorstroom naar havo (Stb. 2020, 171) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020.

Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Op basis van dit besluit treden de nieuwe regels voor doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo, alsook de regels over gelijke behandeling van leerlingen in het doubleerbeleid van scholen, in werking op 1 augustus 2020. Deze regels zijn neergelegd in de in het opschrift van dit besluit vermelde wet en besluit. De in de wet neergelegde voorhangbepalingen treden op 2 augustus in werking.

Hiermee wordt afgeweken van de minimuminvoeringstermijn van twee maanden, zoals omschreven in Ar 4.17. Een latere inwerkingtreding zou betekenen dat de nieuwe regels pas van kracht worden gedurende het nieuwe schooljaar. Leerlingen die dit jaar hun diploma hebben gehaald, zouden daardoor benadeeld worden, aangezien zij dan niet van het doorstroomrecht gebruik kunnen maken. De afwijking van de minimuminvoeringstermijn wordt dus gerechtvaardigd door het feit dat deze benadeling daardoor wordt voorkomen.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven