Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2020, 201Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 juni 2020 tot inwerkingtreding van het Besluit belasting- en invorderingsrente

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 16 juni 2020, nr. 2020-0000103153

Gelet op artikel 4 van het Besluit belasting- en invorderingsrente;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit belasting- en invorderingsrente, met uitzondering van de artikelen 1 en 3, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel 2 terugwerkt tot en met 1 juni 2020.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijke besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van het Besluit belasting- en invorderingsrente. Dat besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen 1 en 3. Hierbij wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn. Afwijking is noodzakelijk omdat het spoedwetgeving betreft die noodzakelijk is als gevolg van de COVID-19-crisis. De artikelen 1 en 3 zullen op een later moment bij koninklijk besluit in werking treden. Ten aanzien van artikel 2 geldt dat dit terugwerkt tot en met 1 juni 2020. Voor een uitgebreide toelichting op het tijdstip van inwerkingtreding en de terugwerkende kracht wordt verwezen naar het artikelsgewijze deel van de memorie van toelichting behorende bij de Verzamelspoedwet COVID-19.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief