Besluit van 20 mei 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van artikel 23 van de Wet medische hulpmiddelen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van voor Medische Zorg van 19 mei 2020, kenmerk 1690574-205359-WJZ;

Gelet op artikel 30 van de Wet medische hulpmiddelen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel 23, derde lid, aanhef en onderdelen d en e, van de Wet medische hulpmiddelen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister voor Medische Zorg is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 mei 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

Uitgegeven de vierde juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven