Wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de meldkamers van de hulpdiensten op een nieuwe wijze in te richten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING POLITIEWET 2012

De Politiewet 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 23 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministers die het mede aangaat, en gehoord de Regionale Ambulancevoorzieningen en de besturen van de veiligheidsregio’s, kunnen nadere regels worden gesteld over de meldkamers, bedoeld in artikel 25a, eerste lid.

B

Na artikel 23 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 23a

 • 1. De hoofdlijnen van beleid en beheer met betrekking tot de meldkamers, bedoeld in artikel 25a, eerste lid, worden vastgesteld bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister voor Medische Zorg en de Regionale Ambulancevoorzieningen voor zover het de ambulancezorg betreft, met de besturen van de veiligheidsregio’s voor zover het de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening betreft, en met Onze Minister van Defensie voor zover het de Koninklijke marechaussee betreft.

 • 2. De hoofdlijnen kunnen betrekking hebben op de samenwerking bij de uitvoering van de meldkamerfuncties, bedoeld in artikel 25b, eerste lid.

 • 3. Onze Ministers, bedoeld in het eerste lid, de Regionale Ambulancevoorzieningen en de besturen van de veiligheidsregio’s voeren, in aanwezigheid van de korpschef, ten minste tweemaal per jaar overleg over het functioneren van de meldkamers en over de samenwerking bij de uitvoering van de meldkamerfuncties. In dit overleg wordt in ieder geval gesproken over de onderdelen van de stukken, bedoeld in artikel 19, derde lid, onder d, die daarop betrekking hebben.

C

Na artikel 25 wordt twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 25a

 • 1. Een meldkamer is de fysieke plaats waar de meldkamerfunctie, bedoeld in artikel 25b, eerste lid, wordt uitgevoerd. De politie heeft meldkamers. Er zijn tien meldkamers.

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt voor elke meldkamer de locatie aangewezen, alsmede het gebied waarvoor op die meldkamer de meldkamerfunctie wordt uitgevoerd.

 • 3. De politie draagt er zorg voor dat op elke meldkamer ook voor de werkgebieden van de andere meldkamers de meldkamerfunctie kan worden uitgevoerd.

 • 4. De meldkamerfunctie wordt voor het werkgebied van een andere meldkamer uitgevoerd indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor dat werkgebied.

 • 5. De politie draagt er zorg voor dat de meldkamers kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van de meldkamerfunctie ten behoeve van de ambulancezorg, bedoeld in artikel 1 van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

 • 6. De politie draagt er zorg voor dat de meldkamers kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s.

 • 7. De politie draagt er zorg voor dat ten minste één meldkamer kan worden gebruikt voor de uitvoering van de meldkamerfunctie ten behoeve van de taken van de Koninklijke marechaussee.

Artikel 25b

 • 1. De meldkamerfunctie bestaat uit het ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

 • 2. De meldkamerfunctie wordt uitgevoerd op een meldkamer als bedoeld in artikel 25a, eerste lid.

 • 3. De politie voert op een meldkamer de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak uit, indien daartoe een besluit is genomen als bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

 • 4. De politie verzorgt het aannemen van de meldingen, tenzij bij de regeling, bedoeld in artikel 23, vierde lid, anders is bepaald.

ARTIKEL II WIJZIGING WET VEILIGHEIDSREGIO’S

De Wet veiligheidsregio’s wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de opsomming voor het onderdeel «GHOR» een onderdeel ingevoegd, luidende:

meldkamer:

een meldkamer als bedoeld in artikel 25a, eerste lid, van de Politiewet 2012;.

B

In artikel 18, eerste lid, wordt «meldkamer» vervangen door «meldkamerfunctie, bedoeld in artikel 25b, eerste lid, van de Politiewet 2012».

C

In artikel 19, tweede lid, vervalt «de meldkamerfunctie,».

D

Het opschrift van paragraaf 6 komt te luiden:

§ 6. De meldkamerfunctie

E

De tekst van artikel 35 komt te luiden:

 • 1. Door het bestuur van de veiligheidsregio of de besturen van de veiligheidsregio’s in het werkgebied van een meldkamer, bedoeld in artikel 25a, tweede lid, van de Politiewet 2012, wordt zorg gedragen voor het op die meldkamer uitvoeren van de meldkamerfunctie, bedoeld in artikel 25b, eerste lid, van de Politiewet 2012, ten behoeve van de brandweertaak en ten behoeve van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.

 • 2. Door het bestuur van de veiligheidsregio of de besturen van de veiligheidsregio’s in een werkgebied kan in overeenstemming met de politie worden besloten dat, onverminderd de artikelen 4 en 5, de politie op die meldkamer de meldkamerfunctie ten behoeve van de brandweertaak uitvoert.

 • 3. De besturen van de veiligheidsregio’s in een werkgebied sluiten een convenant, dat in ieder geval afspraken bevat over de uitvoering van de meldkamerfunctie, bedoeld in het eerste lid.

 • 4. Door het bestuur van de veiligheidsregio of de besturen van de veiligheidsregio’s in een werkgebied kunnen met betrekking tot de voorbereiding op en het daadwerkelijk optreden bij ongevallen, rampen en crises eisen worden gesteld aan de uitvoering van de meldkamerfunctie door de Regionale Ambulancevoorziening. Indien eisen worden gesteld, worden deze ter kennis gebracht van Onze Minister voor Medische Zorg.

F

Artikel 79 vervalt.

ARTIKEL III WIJZIGING TIJDELIJKE WET AMBULANCEZORG

De Tijdelijke wet ambulancezorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, komt onderdeel e te luiden:

e. meldkamer:

een meldkamer als bedoeld in artikel 25a, eerste lid, van de Politiewet 2012;.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De Regionale Ambulancevoorziening draagt zorg voor het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

2. Onder vernummering van het derde, vierde en vijfde lid tot vijfde, zesde en zevende lid, worden na het tweede lid twee leden ingevoegd, luidende:

 • 3. Door de Regionale Ambulancevoorziening of de Regionale Ambulancevoorzieningen in het werkgebied van een meldkamer, bedoeld in artikel 25a, tweede lid, van de Politiewet 2012, wordt zorg gedragen voor het op die meldkamer uitvoeren van de meldkamerfunctie, bedoeld in artikel 25b, eerste lid, van de Politiewet 2012, ten behoeve van de ambulancezorg.

 • 4. De Regionale Ambulancevoorzieningen in het werkgebied sluiten een convenant, dat in ieder geval afspraken bevat over de uitvoering van de meldkamerfunctie, bedoeld in het derde lid.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt «zonder opdracht van een meldkamer» vervangen door «zonder opdracht van een Regionale Ambulancevoorziening».

4. In het zevende lid (nieuw) wordt «het derde lid» vervangen door «het vijfde lid».

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de meldkamer van de regio» vervangen door «de Regionale Ambulancevoorziening in het werkgebied».

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot tweede lid.

3. In het tweede lid (nieuw) wordt «De meldkamer» vervangen door: «De Regionale Ambulancevoorziening».

D

In artikel 13, eerste lid, wordt «de artikelen 4, tweede, derde en vierde lid,» vervangen door «de artikelen 4, tweede, derde, vierde en vijfde lid,».

E

Na artikel 13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13a

 • 1. Onze Minister is bevoegd tot het opleggen van een bestuurlijke boete ter handhaving van artikel 4, zesde lid.

 • 2. De op grond van het eerste lid op te leggen bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

F

In artikel 14, eerste lid, wordt «de artikelen 4, tweede, derde en vierde lid,» vervangen door «de artikelen 4, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid,».

ARTIKEL IV INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL V CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Wijzigingswet meldkamers.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 maart 202

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de vijftiende mei 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 065

Naar boven