Besluit van 26 maart 2020 tot aanpassing van het Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden in verband met het aantal te benoemen leden per organisatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 maart 2020, nr. 2020-0000035052;

Gelet op artikel 4, tweede, vijfde en zevende lid van de Wet op de Sociaal-Economische Raad;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit Organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden komt te luiden:

Artikel 1

De volgende organisaties worden aangewezen tot het benoemen van het achter hun naam vermelde aantal leden van de Sociaal-Economische Raad:

 • a. organisaties van ondernemers:

  Vereniging VNO-NCW:

  7 leden

  Koninklijke Vereniging MKB-Nederland:

  3 leden

  Land- en Tuinbouworganisatie Nederland:

  1 lid

 • b. organisaties van werknemers:

  Federatie Nederlandse Vakbeweging:

  8 leden

  Christelijk Nationaal Vakverbond:

  2 leden

  Vakcentrale voor Professionals:

  1 lid

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 maart 2020

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de eenendertigste maart 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit zijn het aantal zetels per organisatie opnieuw vastgesteld. In verband met het vaststellen van de zetels heeft de Minister advies ingewonnen bij de Raad. De zetelverdeling in de Raad vindt, zowel aan werknemerszijde als werkgeverszijde, plaats op basis van overeenstemming tussen de respectieve betrokken organisaties. Als geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de zetelverdeling vastgesteld op basis van het SER-besluit beleidsregels representativiteit.

Uit het advies volgt dat er geen aanleiding is tot het aanwijzen van andere organisaties, of tot een nieuwe zetelverdeling van werkgeversorganisaties. Wel is geadviseerd de huidige zetelverdeling van werknemersorganisaties te wijzigen. Grondslag hiervoor is een onderlinge vergelijking van de bekende ledenaantallen van de drie organisaties. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de aantallen leden van de drie organisatie, zoals deze tweejaarlijks worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gebleken is dat de huidige verdeling niet langer een correcte afspiegeling is van de onderlinge verhoudingen. Om die reden hebben de drie organisaties in onderling overleg hun afspraak over de zetelverdeling herzien. Gelet hierop heeft de Raad geadviseerd de verdeling van de voor werknemersorganisaties beschikbare zetels als volgt te verdelen:

– Federatie Nederlandse Vakbeweging

acht zetels

– Christelijk Nationaal Vakverbond

twee zetels

– Vakcentrale voor Professionals

een zetel

Het besluit tot herverdeling is overeenkomstig het advies van de Raad genomen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven