Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2019, 56Rijkswet

Rijkswet van 30 januari 2019 tot aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wenselijk is de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I CONSULAIRE WET

Aan artikel 1 van de Consulaire Wet wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

  • 6. De aan het hoofd van consulaire posten gestelde ambtenaren worden bij koninklijk besluit aangewezen voor de duur dat zij in die functie zijn gesteld. De aanwijzing eindigt met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van hoofd van een consulaire post geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar.

ARTIKEL II RIJKSWET ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID

Artikel 13 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid vervalt.

ARTIKEL III SCHEPENWET

Artikel 10 van de Schepenwet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «overeenkomstig de in het Rijksambtenarenreglement vervatte voorschriften te benoemen» vervangen door «door Onze Minister aangewezen ambtenaren» en wordt «door Ons» vervangen door «bij koninklijk besluit».

2. In het vierde lid wordt «benoemde» vervangen door «aangewezen».

ARTIKEL IV INWERKINGTREDING

Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 januari 2019

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de vijftiende februari 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 071 (R2110)