Besluit van 18 december 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Spoedwet aanpak stikstof

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2019, nr. WJZ/19292683;

Gelet op artikel X van de Spoedwet aanpak stikstof;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Spoedwet aanpak stikstof, met uitzondering van artikel IX, treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2019

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de dertigste december 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven