Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatsblad 2019, 444Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 november 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Machtigingswet oprichting Invest-NL

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 22 november 2019, nr. WJZ / 19274234;

Gelet op artikel 25 van de Machtigingswet oprichting Invest-NL;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Machtigingswet oprichting Invest-NL treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen 19, 20 en 21.

  • 2. Artikel 19 van de Machtigingswet oprichting Invest-NL treedt in werking met ingang van 15 februari 2020.

  • 3. Artikel 21 van de Machtigingswet oprichting Invest-NL treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 november 2019

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de derde december 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Het voornemen van de regering is om kort na inwerkingtreding van de wet tot oprichting van Invest-NL over te gaan. Een spoedige inwerkingtreding belast ondernemers niet doordat de wet geen verplichtingen bevat of tot activiteiten leidt die door de inwerkingtreding voor hen ontstaan. Invest-NL gaat juist ondersteuningsmogelijkheden bieden aan ondernemers, zodat die bij een snelle inwerkingtreding en daarop volgende oprichting van Invest-NL gebaat zijn. Het belang van een snelle oprichting van Invest-NL is eerder in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel nader toegelicht (zie Kamerstukken II 2018/19, 35 123, nr. 6, blz. 2). Vanwege de grote urgentie van de maatschappelijke transitiethema’s waar Invest-NL zich op richt, en gezien de tijd die het kost om de complexe investeringen hierin met de markt vorm te geven, draagt een snelle oprichting er aan bij dat de investeringsopgave die Nederland hierop heeft tijdig wordt opgepakt. Een snelle oprichting betekent ook dat Invest-NL eerder kan profiteren van de voordelen als nationale stimuleringsinstelling (NPI). Ook provincies en regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben er eerder blijk van gegeven graag zo snel mogelijk met Invest-NL aan de slag te willen gaan.

Gelet op deze publieke en private voordelen verbonden aan een snelle oprichting van Invest-NL is het voor het tijdstip van inwerkingtreding toegestaan af te wijken van het beleid ten aanzien van vaste verandermomenten.

De artikelen 19, 20 en 21 zijn van directe inwerkingtreding uitgezonderd. Artikel 19 regelt de overgang onder algemene titel van de rechten en plichten uit de uitvoeringsovereenkomsten inzake co-investment vehicle aan Invest-NL op de datum waarop Invest-NL wordt opgericht. Deze bepaling treedt op 15 februari 2020 in werking. Inwerkingtreding op deze datum maakt het mogelijk eerst het KYC (Know Your Customer) na oprichting met het Europees Investeringsfonds (EIF) af te ronden alvorens de overgang onder algemene titel en met terugwerkende kracht plaatsvindt. Een aantal voor dit acceptatieproces te overleggen documenten kunnen namelijk pas na oprichting beschikbaar zijn, waaronder het uittreksel uit de Kamer van Koophandel waaruit de oprichting blijkt. Artikel 20 heeft betrekking op de overgang onder algemene titel op Invest-NL van de aandelen van Oost NL N.V. in Dutch Venture Initiative S.A. SICAR (DVI) en in Dutch Venture Initiative II S.A. SICAR (DVI II) en van de bijbehorende leningsovereenkomsten. De inwerkingtreding van dit artikel is uitgezonderd als gevolg van de eerdere toezegging van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer tijdens de algemene beraadslaging over de wet (Kamerstukken II 2018/19, 35 123, nr. 82, p. 23) een onderzoek te laten uitvoeren over het naar de markt brengen van DVI en DVI II. De uitkomsten van dit onderzoek en de conclusies die daaraan worden verbonden zijn bepalend voor het vervolg, zodat dit de onmiddellijke inwerkingtreding van artikel 20 in de weg staat. Artikel 21 heeft betrekking op de overgang naar Invest-NL van door de Staat gesloten garantstellingsovereenkomsten inzake de Energie Transitie FinancieringsFaciliteit (ETFF). De openstelling van ETFF voor het indienen van aanvragen loopt tot 1 januari 2020, waarna ETFF wordt uitgefaseerd en doelen daarvan via de investeringstaak van Invest-NL kunnen worden gerealiseerd. Gelet op de openstelling tot 1 januari 2020 is bepaald dat dit artikel op 1 maart 2020 in werking treedt, zodat alle in 2019 ingediende aanvragen nog afgehandeld kunnen worden.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes