Besluit van 8 november 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (Stb. 2019, 311)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 14 oktober 2019, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2721643;

Gelet op artikel V van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (Stb. 2019, 311);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 27 september 2019 tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (Stb. 2019, 311) treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met uitzondering van artikel II, onderdeel H, dat in werking treedt op 31 december 2019.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 november 2019

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de negentiende november 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel H, van deze wet (strafbaarstelling van het hinderen van hulpverleners in artikel 426ter van het Wetboek van Strafrecht) wordt afgeweken van de vaste verandermomenten, in verband met het publieke belang van de aanpak van de jaarwisselingsproblematiek.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven