Besluit van 24 oktober 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (Stb. 2019, 302)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2019, nr. 2019-000523848, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel II van de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (Stb. 2019, 302);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (Stb. 2019, 302) treedt in werking met ingang van 1 november 2019.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 oktober 2019

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen. In artikel II van die wet is bepaald dat de inwerkingtreding van die wet geschiedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen is voortgekomen uit het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Van den Hul (PvdA) en Özütok (GroenLinks). De wet werkt de wettelijke bescherming tegen ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht, die is neergelegd in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), nader uit door middel van een wijziging van de Awgb. De wet behelst geen materiële wijziging van de Awgb en heeft in die zin geen rechtsgevolgen. Om deze reden ontbreekt de noodzaak om tussen publicatie van de wet in het Staatsblad (geschied op 25 september 2019) en moment van inwerkingtreding, een langere termijn te hanteren dan strikt noodzakelijk. Daarom is gekozen voor de datum van 1 november 2019.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven