Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2019, 312Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 30 september 2019, houdende vaststelling van het tijdstip waarop artikel VI van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 26 september 2019, nr. 2019-0000497294;

Gelet op artikel XI, tweede lid, van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel VI van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren treedt in werking met ingang van 1 november 2019.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de tiende oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel VI van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) voorziet in wijziging van de Wet op de loonvorming.

De Wet op de loonvorming bepaalt onder meer dat partijen van het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (hierna: cao) mededeling doen aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ingevolge artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonvorming is die wet thans niet van toepassing op de arbeidsverhouding van personen in dienst van een publiekrechtelijk lichaam. Met de inwerkingtreding van de Wnra dient deze wet daarop wel van toepassing te worden. Artikel VI van de Wnra regelt dit, door te bepalen dat artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonvorming vervalt.

Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnra kunnen overheidswerkgevers en bonden van ambtenaren cao’s in de zin van de Wet op de cao sluiten. Ingevolge artikel 4 van de Wet op de loonvorming dienen deze bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te worden aangemeld; slechts daarna kunnen zij gelding krijgen. Om het mogelijk te maken dat de gesloten cao’s per 1 januari 2020 in werking kunnen treden, dient het mogelijk te zijn dat partijen de cao eerder dan 1 januari 2020 aanmelden. Om dit mogelijk te maken dient artikel VI van de Wnra eerder dan 1 januari 2020 in werking te treden. Dit koninklijk besluit voorziet daarin. Het stelt het tijdstip van inwerkingtreding van artikel VI van de Wnra vast op 1 november 2019. Vanaf die datum kunnen cao-partijen hun cao aanmelden bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit geeft in de uitvoering voldoende tijd om cao’s vanaf 1 januari 2020 gelding te laten hebben.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren