Besluit van 10 september 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 26 juni 2019 tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de vereenvoudiging van de taxiregelgeving en enkele meer technische aanpassingen aan een aantal regels over aanbestedingen in het openbaar vervoer en daarmee vergelijkbare vervoersvormen (Stb. 2019, 242)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 5 september 2019, nr. IenW/BSK-2019/151452, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van het Besluit van 26 juni 2019 tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de vereenvoudiging van de taxiregelgeving en enkele meer technische aanpassingen aan een aantal regels over aanbestedingen in het openbaar vervoer en daarmee vergelijkbare vervoersvormen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 26 juni 2019 tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de vereenvoudiging van de taxiregelgeving en enkele meer technische aanpassingen aan een aantal regels over aanbestedingen in het openbaar vervoer en daarmee vergelijkbare vervoersvormen (Stb. 2019, 242) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 september 2019

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Uitgegeven de achttiende september 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Het onderhavige besluit regelt de inwerkingtreding van het Besluit van 26 juni 2019 tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de vereenvoudiging van de taxiregelgeving en enkele meer technische aanpassingen aan een aantal regels over aanbestedingen in het openbaar vervoer en daarmee vergelijkbare vervoersvormen (Stb. 2019, 242) (hierna: wijzigingsbesluit).

De inwerkingtreding met ingang van 1 oktober 2019 wijkt af van de vaste verandermomenten. Het is echter niet wenselijk om te wachten tot het volgende vaste verandermoment, te weten 1 januari 2020. Omdat het wijzigingsbesluit voorziet in lastenverminderingen voor de taxisector, ligt het in de rede dat de sector daarvan zo spoedig mogelijk profiteert. Staand kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten biedt hiertoe de mogelijkheid.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven