Besluit van 11 juli 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2019, nr. 2019-0000101855;

Gelet op artikel XVI van de Wet arbeidsmarkt in balans;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met uitzondering van:

  • a. artikel I, onderdeel F, onder 4;

  • b. het in artikel I, onderdeel K, onder 1, opgenomen eerste lid, onderdeel b, en vierde lid, van artikel 673e;

  • c. het in artikel II, onderdeel D, opgenomen vierde tot en met zesde lid van artikel 8a, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2021;

  • d. artikel III, onderdelen J en K.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 juli 2019

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de achttiende juli 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt grotendeels met ingang van 1 januari 2020 in werking. Een aantal onderdelen treedt niet of op een later tijdstip in werking.

Artikel I, onderdeel F, onder 4, betreft de aanpassing van een verwijzing die, nu de verruiming van de proeftijd als gevolg van het aannemen van het amendement van het Lid Smeulders c.s.1 is komen te vervallen, niet meer relevant is.

Artikel I, onderdeel K, onder 1, treedt deels op een later tijdstip in werking. Het betreft de compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de werkgever. Vanwege de maximale verandercapaciteit kan UWV de noodzakelijke systeemaanpassingen voor deze compensatieregeling pas doorvoeren ná invoering en inwerkingtreding van de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer2, dus ná 1 april 2020. In het najaar zal de inwerkingtredingsdatum van dit onderdeel worden vastgelegd.

Het in artikel II, onderdeel D, opgenomen vierde tot en met zesde lid van artikel 8a, treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Het betreft hier de bepalingen die zien op de adequate pensioenregeling voor payrollkrachten. Deze inwerkingtreding is conform de toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans in de Eerste Kamer. Dit betekent dat de verplichting om een adequate pensioenregeling te treffen een jaar later in werking treedt.

Tot slot wordt artikel III, onderdelen J en K, uitgezonderd, omdat artikel XVI van de Wet arbeidsmarkt in balans reeds in de inwerkingtreding daarvan voorziet.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Kamerstukken II 2018/19, 35 074, nr. 38

Naar boven