Besluit van 14 juni 2019 tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Besluit implementatie prospectusverordening)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 6 mei 2019, 2019-0000068735, directie Financiële Markten;

Gelet op Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG en de artikelen 1:25, derde lid, 1:80, aanhef en onderdeel b, 1:81, tweede en derde lid, 1:97, derde lid, 5:3 en 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 mei 2019, nr. W06.19.0117/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 12 juni 2019, 2019-0000089886, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In de tabel behorende bij artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wordt de opsomming van artikelen uit de Wet op het financieel toezicht onder het Deel Gedragstoezicht financiële markten gewijzigd als volgt:

1. De volgende artikelnummers met bijbehorende boetecategorie vervallen.

5:2

3

5:16, tweede lid

2

5:18, tweede lid

2

5:19a

2

5:20, eerste tot en met vijfde lid

2

5:21, eerste tot en met vijfde en zevende lid

2

5:21, zesde lid

1

5:23, eerste en vijfde lid

2

2. De volgende artikelnummers met bijbehorende boetecategorie worden in de numerieke volgorde ingevoegd:

5:3

2

5:4

3

ARTIKEL II

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 168, eerste lid, onderdeel c, wordt «hoofdstuk 5.1 van de wet» vervangen door «de prospectusverordening».

B

Artikel 168a, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «ingevolge hoofdstuk 5.1 van de wet bepaalde» vervangen door «bepaalde ingevolge de prospectusverordening».

2. In onderdeel b wordt «artikel 5:1, onderdeel f, van de wet» vervangen door «de prospectusverordening».

ARTIKEL III

Het Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1a wordt «5:19a» vervangen door «5:3».

B

In artikel 13 wordt «5:19a» vervangen door «5:3».

ARTIKEL IV

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De definitie van verordening (EG) nr. 809/2004 (prospectus) vervalt.

2. Na de definitie van verordening (EU) nr. 2017/565 (MiFID II organisatorische vereisten) wordt een definitie ingevoegd, luidende:

verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus):

verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168);

B

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

  • a. voor verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus): de Autoriteit Financiële Markten;

C

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel «Verordening (EG) nr. 809/2004 (prospectus)» vervalt.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus)

3

 

5

 

6

 

7, eerste tot en met elfde lid

 

8

 

9

 

10

 

11, eerste en derde lid

 

14, eerste en tweede lid

 

15, eerste lid

 

16, eerste tot en met derde lid

 

17

 

18

 

19, eerste tot en met derde lid

 

20, eerste lid

 

21, eerste tot en met vierde lid en zevende tot en met elfde lid

 

22, tweede tot en met vijfde lid

 

23, eerste tot en met derde lid en vijfde lid

 

27

 

32

 

D

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel «Verordening (EG) nr. 809/2004 (prospectus)» vervalt.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus)

Artikel

Boetecategorie

3

3

5

3

6

3

7, eerste tot en met elfde lid

3

8

3

9

3

10

3

11, eerste en derde lid

3

14, eerste en tweede lid

3

15, eerste lid

3

16, eerste tot en met derde lid

3

17

3

18

3

19, eerste tot en met derde lid

3

20, eerste lid

3

21, eerste tot en met vierde lid en zevende tot en met elfde lid

3

22, tweede tot en met vijfde lid

3

23, eerste tot en met derde lid en vijfde lid

3

27

3

32

3

ARTIKEL V

In artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft wordt «hoofdstuk 5.1 van de wet» vervangen door «de prospectusverordening».

ARTIKEL VI

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL VII

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit implementatie prospectusverordening.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 14 juni 2019

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

§ 1. Inleiding

Dit besluit geeft, samen met de Wet implementatie prospectusverordening, uitvoering aan de Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (hierna: prospectusverordening). De verordening vervangt de prospectusrichtlijn1 en stelt regels aan het aanbieden van effecten aan het publiek en of een toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt. Voor een nadere toelichting op de inhoud van de prospectusverordening wordt verwezen naar de memorie van toelichting van de Wet implementatie prospectusverordening.2 Op enkele bepalingen na, zal de verordening met ingang van 21 juli 2019 van toepassing zijn.3 De transponeringstabel is opgenomen in paragraaf 5.

§ 2. Hoofdpunten van het besluit

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten. De wijzigingen in onderhavig besluit behelzen het aanwijzen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als toezichthouder wat betreft de prospectusverordening. Daarmee samenhangend maken de wijzigingen van dit besluit het mogelijk dat de AFM een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op kan leggen bij overtreding van de prospectusverordening. De aanpassingen van het BGfo zien op het in lijn brengen met de nieuwe prospectusverordening. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de de artikelsgewijze toelichting.

§ 3. Gevolgen voor het bedrijfsleven

Aan dit besluit zijn geen administratieve lasten en nalevingskosten voor het bedrijfsleven verbonden.

§ 4. Consultatiereacties

Het ontwerpbesluit is, tezamen met het voorstel voor de Wet implementatie prospectusverordening, ter internetconsultatie aangeboden van 31 augustus tot en met 28 september 2018. Die consultatie heeft één reactie opgeleverd, die echter betrekking geen betrekking had op de tekst van het ontwerpbesluit.

§ 5. Transponeringstabel

Voor de transponeringstabel wordt verwezen naar de tabel die is opgenomen aan het slot van de memorie van toelichting van het voorstel voor de Wet implementatie prospectusverordening.4 Dit besluit strekt in het bijzonder ter uitvoering van de artikelen 31, eerste lid, (aanwijzing bevoegde autoriteit) en 38 (sancties) van de prospectusverordening.

Artikelsgewijs

Artikel I

In artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector zijn boetecategorieën toegekend aan verschillende artikelen uit hoofdstuk 5.1 van de Wft. In onderdeel A wordt geregeld dat de artikelen uit hoofdstuk 5.1 met bijbehorende boetecategorieën komen te vervallen. De tegenhanger van deze artikelen staat in de prospectusverordening. Om die reden is het niet nodig om deze artikelen te behouden. Verder worden de artikelen 5:3 en 5:4 opgenomen in de opsomming van artikelen onder het Deel Gedragstoezicht financiële markten uit de Wet op het financieel toezicht. Bij dit artikel is gekozen voor boetecategorie 3. De boetecategorie is bepaald naar de ernst van de overtreding en sluit aan bij de boetecategorieën die thans gelden voor soortgelijke overtredingen.

Artikel II

A en B

In verband met de vaststelling van de prospectusverordening is hoofdstuk 5.1 van de Wft opnieuw vastgesteld. Met deze wijzigingsopdrachten wordt de verwijzing naar hoofdstuk 5.1 van de Wft in de artikelen 168 en 168a van het BGfo aangepast en vervangen door een verwijzing naar de prospectusverordening.

Artikel III

A en B

In verband met de vaststelling van de prospectusverordening is hoofdstuk 5.1 van de Wft opnieuw vastgesteld en wordt artikel 5:19a vernummerd naar artikel 5:3. Deze wijzigingsopdrachten regelen daarom dat verwijzingen naar artikel 5:19a in het Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft worden vervangen door een verwijzingen naar artikel 5:3.

Artikel IV

A

In artikel 1 van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten vervalt de definitie van verordening (EG) nr. 809/2004 (prospectus) en is de prospectusverordening (verordening (EU) nr. 2017/1129) toegevoegd.

B

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten vervalt. Aangezien verordening (EG) nr. 809/2004 (prospectus) vervalt, kan ook de aanwijzing van de AFM als relevante bevoegde autoriteit voor die verordening vervallen. Verder is de AFM aangewezen als bevoegde autoriteit in de zin van de prospectusverordening (verordening (EU) nr. 2017/1129). De AFM is belast met de uitvoering en handhaving van de bij of krachtens die verordeningen gestelde regels.

C

Aan bijlage 1 van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten zijn de artikelen uit de prospectusverordening toegevoegd. Hierdoor kan de AFM bij overtreding van die artikelen een last onder dwangsom opleggen.

D

Aan bijlage 2 van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten zijn de artikelen uit de prospectusverordening toegevoegd. Hierdoor kan de AFM bij overtreding van die artikelen een bestuurlijke boete opleggen. Bij het vaststellen van de boetecategorie voor een overtreding van een artikel uit de prospectusverordening is rekening gehouden met de in artikel 38, tweede lid, van de prospectusverordening opgenomen boetebedragen.

Artikel V

Met de toepassing van de prospectusverordening is hoofdstuk 5.1 van de Wft opnieuw vastgesteld. Met deze wijzigingsopdracht wordt de verwijzing naar hoofdstuk 5.1 van de Wft vervangen door een verwijzing naar de prospectusverordening.

Artikel VI

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. Het onderhavig besluit treedt in beginsel gelijktijdig in werking met de Wet implementatie prospectusverordening, waarbij de datum van het van toepassing worden van de prospectusverordening leidend zal zijn. Daarmee vindt de inwerkingtreding plaats in overeenstemming met het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEG 2003, L 345).

X Noot
2

Kamerstukken II 2018/19, 35 108, nr. 3.

X Noot
3

De bepalingen die niet met ingang van 21 juli 2019 van toepassing zijn, zijn sinds 21 juli 2017, respectievelijk 21 juli 2018 van toepassing.

X Noot
4

Kamerstukken II 2018/19, 35 108, nr. 3.

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt met de daarbij behorende stukken openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant.

Naar boven