Besluit van 11 juni 2019, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juni 2019, kenmerk 1536651-191452-WJZ;

Gelet op artikel VII van de Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 juni 2019

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de vierentwintigste juni 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd. De wet treedt in werking op 1 juli 2019, echter bepaalde onderdelen hebben terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018 of 1 januari 2019. Dit volgt rechtstreekst uit artikel VII, tweede en derde lid, van deze wet. De verantwoordelijkheid voor de luisterlijn Wmo 2015, de functie van een kindertelefoon en het vertrouwenswerk in de Jeugdwet, met uitzondering van de verantwoordelijkheid voor de luisterlijnen Wmo 2015 voor de gemeenten Amsterdam, Berkelland, ’s-Gravenhage, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer, was in de praktijk reeds met ingang van 1 januari 2018 van de gemeenten naar de Minister van VWS overgegaan. Het derde lid zorgt ervoor dat de bijdrage die in 2018 nog voor het gebruik van de landelijke telefonische luisterlijn in de Wmo 2015 is gevraagd, voor dat jaar in stand kan blijven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven