Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2019, 158Wet

Wet van 20 maart 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2019, samenhangend met het mogelijk maken van de aankoop van een aandelenbelang in Air France-KLM.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 februari 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

’s-Gravenhage, 20 maart 2019

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de vijfentwintigste april 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

19.766.938

8.278.624

158.920.430

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Belastingen

2.716.883

2.776.428

154.158.692

2

Financiële markten

25.023

25.023

7.441

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

760.104

1.038.446

1.204.300

4

Internationale financiële betrekkingen

2.274.076

359.220

15.257

5

Exportkredietkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

83.444

256.172

6

Btw-compensatiefonds

3.225.010

3.225.010

3.225.010

9

Douane

416.151

416.151

605

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

8

Apparaat kerndepartement

256.491

256.491

52.953

10

Nog onverdeeld

77.956

98.411

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 148