Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2019, 128Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 18 maart 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Ga, van de Wijzigingswet financiële markten 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 maart 2019, 2019-0000040181, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel XII van de Wijzigingswet financiële markten 2018;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel Ga, van de Wijzigingswet financiële markten 2018 treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 maart 2019

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding per 1 juli 2019 van artikel I, onderdeel Ga, van de Wijzigingswet financiële markten 2018. Met dit onderdeel van de Wijzigingswet financiële markten 2018 wordt voorzien in een aanvullend vereiste voor aanvragers van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95 van de Wet op het financieel toezicht. Dit vereiste betreft de geschiktheid van de aanvrager, gelet op diens reputatie. Met het oog op de benodigde voorbereidingen is bij het in werking treden van de overige onderdelen van de Wijzigingswet financiële markten 2018, per 1 januari 2018, overwogen dat dit vereiste op een later moment in werking zou treden. Daarin wordt met het onderhavige besluit thans voorzien.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra