Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2018, 97AMvB

Besluit van 28 maart 2018 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege aanpassing van de regeling voor parameters

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2017, nr. 2017-0000163869;

Gelet op artikel 144, eerste lid, van de Pensioenwet en artikel 139, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 oktober 2017, No.W12.17.0349/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 maart 2018, nr. 2018-0000059015;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 23a van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het eerste lid wordt «128, 138» vervangen door «128, 137, 138» en wordt «123, 133» vervangen door «123, 132, 133».

2. In het derde lid wordt «bedoeld in het tweede lid» vervangen door: bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en het tweede lid.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel P, en artikel II, onderdeel P, van de Verzamelwet pensioenen 2017 in werking treden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 28 maart 2018

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de tiende april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel 23a, eerste lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen is geregeld voor welke berekeningen een pensioenfonds de in dit artikellid gegeven parameters moet gebruiken. Aan deze opsomming is artikel 137 van de Pensioenwet en artikel 132 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling toegevoegd. In de praktijk worden deze parameters nu ook al gebruikt bij toepassing van de wettelijke bepalingen over voorwaardelijke toeslagverlening. Dit betreft dus een puur technische aanpassing.

Daarnaast is in artikel 23a, derde lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen een verwijzing naar het eerste lid, onderdeel a, van dit artikel opgenomen. Artikel 23a, derde lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen biedt de mogelijkheid om met instemming van De Nederlandsche Bank en indien de specifieke omstandigheden van een pensioenfonds dit noodzakelijk maken, af te wijken van de minimale verwachtingswaarden voor de groeivoeten van het prijs- en loonindexcijfer. Deze minimale verwachtingswaarden vormen onderdeel van de parameters ftk. Ook dit betreft een puur technische aanpassing zonder materiële consequenties.

Dit ontwerpbesluit is overeenkomstig artikel 144 van de Pensioenwet en 139 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling voorgehangen bij het parlement. Dit heeft niet geleid tot opmerkingen.

Administratieve lasten

Dit besluit leidt niet tot gevolgen voor de regeldruk voor burgers of bedrijven.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.