Besluit van 28 maart 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet pensioenen 2017 en enige onderdelen van het Besluit van 16 november 2017, tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Verzamelwet pensioenen 2017 en enige andere wijzigingen (Stb. 2017, 451)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 maart 2018, nr. 2018-0000058609,

Gelet op artikel V van de Verzamelwet pensioenen 2017 en artikel V van het Besluit van 16 november 2017, tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Verzamelwet pensioenen 2017 en enige andere wijzigingen (Stb. 2017, 451);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen van de Verzamelwet pensioenen 2017 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel K, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2019.

  • 2. Artikel I, onderdelen A, B, C, D, E, F, G, K en L van het Besluit van 16 november 2017, tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Verzamelwet pensioenen 2017 en enige andere wijzigingen (Stb. 2017, 451) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij horende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 28 maart 2018

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de tiende april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Verzamelwet pensioenen 2017 en van de nog niet in werking getreden onderdelen van het Besluit van 16 november 2017, tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Verzamelwet pensioenen 2017 en enige andere wijzigingen (Stb. 2017, 451).

Deze wet en een aantal onderdelen uit het genoemde besluit treden deels, in afwijking van de vaste verandermomenten, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst vanwege de wens in de uitvoering en bij de toezichthouders tot zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van onderdelen zoals het uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds en het overgangsrecht website verplichting.

Het onderdeel in de wet over een raad van toezicht voor ondernemingspensioenfondsen treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven