Besluit van 11 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars alsmede houdende het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 6 december 2018, 2018-0000187753, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel XV van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars en artikel V van het Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

De Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 2

Het Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 december 2018

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de eenentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

In beginsel is de termijn tussen de publicatiedatum van een wet of een algemene maatregel van bestuur en het tijdstip van inwerkingtreding minimaal twee maanden. Hiervan is in dit geval afgeweken in het belang van polishouders.

De kans is uiterst klein dat DNB direct gebruik moet maken van de bevoegdheden die haar worden gegeven door de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars en de uitwerking daarvan in het Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars. Zekerheidshalve is er evenwel voor gekozen deze bevoegdheden zo snel mogelijk ter beschikking te hebben, omdat de schade voor polishouders mogelijk beperkt kan worden indien de situatie zou ontstaan waarin herstel of afwikkeling van een verzekeraar aan de orde zou komen. Ter wille van de overzichtelijkheid en de eenvoud is zowel met betrekking tot de wet als het besluit er niet voor gekozen verschillende artikelen of onderdelen daarvan op verschillende tijdstippen in werking te laten treden.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven