Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2018, 475Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 18 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2018 houdende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 13 december 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2439330

Gelet op artikel III van de Wet van 12 december 2018, houdende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 12 december 2018, houdende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (Stb 2018, 474) treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 18 december 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de twintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak treedt de wet per 1 januari 2019 in werking. Hiermee wordt afgeweken van het beleid inzake vaste verandermomenten, in die zin dat er tussen publicatie van de wet en het moment van inwerkingtreding minder dan twee maanden zal zijn verstreken. Deze kortere termijn kan worden gehanteerd omdat de wet procederen in de Engelse taal bij de internationale handelskamers van de rechtbank en het hof Amsterdam mogelijk maakt voor partijen die hier zelf uitdrukkelijk voor kiezen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker