Besluit van 30 november 2018 houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onze Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2018, kenmerk 1452119-184603-WJZ;

Gelet op artikel XXII, eerste lid, van de Verzamelwet VWS 2018;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen IXA, X, onderdeel A, sub 2, XII, XVI, onderdeel A, sub 2, XVII, onderdelen A, B sub 1 onder a en sub 2 onder a, Ba, D, E, F, G, H en J, en XX, van de Verzamelwet VWS 2018, treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 november 2018

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de elfde december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven