Besluit van 8 november 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van Verzamelwet SZW 2019 en enkele onderdelen van de Verzamelwet SZW 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 november 2018, nr. 2018-0000162280;

Gelet op de artikelen XXXIV van de Verzamelwet SZW 2017 en XXXVI van de Verzamelwet SZW 2019;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

De artikelen XXXI, onderdeel C, onder 4, en XXXII, onderdeel C, onder 2, van de Verzamelwet SZW 2017 treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel II

 • 1. De artikelen van de Verzamelwet SZW 2019 treden, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen A en C, II, onder 2, VI, onderdeel C, VII, onderdeel C, onder 2, onderdelen c en d, VIII, onderdeel B, X, onderdelen C, D en E, XIIA, onderdelen C, D, E en F, XIII, onderdelen B en C, XVI, onderdelen B, Ba en Da, XVII, onderdeel A, XIX, XXIV, onderdelen D en E, XXV, XXVIIIA, onderdeel B, XXXI, onderdelen Ca en E, en XXXIII, onderdeel E, in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2. De artikelen I, onderdelen A en C, II, onder 2, VI, onderdeel C, VII, onderdeel C, onder 2, onderdelen c en d, VIII, onderdeel B, X, onderdelen C, D en E, XIIA, onderdeel C, XIII, onderdelen B en C, XVI, onderdeel B, XVII, onderdeel A, XIX, XXIV, onderdelen D en E, XXVIIIA, onderdeel B, XXXI, onderdelen Ca en E, en XXXIII, onderdeel E, van de Verzamelwet SZW 2019 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat:

  • a. artikel I, onderdeel A, terug werkt tot en met 1 januari 2017;

  • b. artikel VII, onderdeel C, onder 2, onderdelen c en d, terug werkt tot en met 1 juli 2014;

  • c. artikel XIIA, onderdeel C, terug werkt tot en met 1 januari 2012;

  • d. artikel XVII, onderdeel A, terug werkt tot en met 1 januari 2010.

 • 3. Artikel XIIA, onderdelen D, E en F, van de Verzamelwet SZW 2019 treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 november 2018

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel I

Artikelen XXXI, onderdeel C, onder 4, en XXXII, onderdeel C, onder 2, van de Verzamelwet SZW 2017 hangen samen met de inwerkingtreding van artikel XXXIII, onderdeel C, van de Verzamelwet SZW 2019 en om die reden wordt de inwerkingtreding van genoemde onderdelen in dit inwerkingtredingsbesluit geregeld. In de toelichting op onderdeel J van de (eerste) nota van wijziging van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 20191 is dit aangekondigd. Genoemde wijzigingen treden met ingang van 1 januari 2019 in werking.

Artikel II

Artikel XXXVI van de Verzamelwet SZW 2019 voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, waarbij bepaalde artikelen of onderdelen daarvan kunnen terugwerken tot en met in dat besluit te bepalen tijdstip. In het onderhavige besluit wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

De volgende artikelen kennen een afwijkende datum van inwerkingtreding.

Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt in verband met de wens om ook voor het kalenderjaar 2017 een kleine groep ouders in aanmerking te laten komen voor het extra bedrag aan kinderbijslag terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel I, onderdeel C, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel II, onder 2, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst in verband met de wenselijkheid dat de doelgroep zo snel mogelijk op de hoogte is van het gewijzigde percentage.

Artikel VI, onderdeel C, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst in verband met de wenselijkheid dat de doelgroep zo snel mogelijk op de hoogte is van het gewijzigde percentage.

Artikel VII, onderdeel C, onder 2, onderdelen c en d, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt in verband met het herstellen van een omissie terug tot 1 juli 2014.

De artikelen VIII, onderdeel B, en X, onderdelen C, D en E, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel XIIA, onderdeel C, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt in verband met het herstel van een verzuim in het overgangsrecht terug tot 1 januari 2012.

Artikel XIIA, onderdelen D, E en F, treedt in werking met ingang van 1 juli 2019 in verband met een systeemovergang van het UWV.

De artikelen XIII, onderdelen B en C, en XVI, onderdeel B, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel XVII, onderdeel A, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt in verband met een abusievelijke verwijzing terug tot en met 1 januari 2010.

De artikelen XIX, XXIV, onderdelen D en E, XXVIIIA, onderdeel B, XXXI, onderdelen Ca en E, XXXIII, onderdeel E, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel XXX, onderdelen aA en Aa, in verbinding met artikel XXXVI, treden – anders dan aangegeven in de toelichting op die onderdelen in de tweede nota van wijziging2 – niet in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2018, maar treden bij nader inzien om uitvoeringstechnische redenen in werking per 1 januari 2019 (zonder terugwerkende kracht).

Opgemerkt wordt dat dit besluit niet de inwerkingtreding regelt van de artikelen XVI, onderdelen Ba en Da, en XXV. De beoogde datum van inwerkingtreding van die artikelen is 1 januari 2020 en wordt afzonderlijk geregeld zodra ook de benodigde en samenhangende wijzigingen in het Besluit Wfsv zijn gepubliceerd in het Staatsblad.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Kamerstukken II 2017/18, 34 977, nr. 5, p. 7.

X Noot
2

Kamerstukken II 2018/19, 34 977, nr. 8, p. 11.

Naar boven