Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2018, 29Wet

Wet van 24 januari 2018, tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 24 januari 2018

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de zestiende februari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

(Tweede suppletoire begroting)

x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.647.856

12.650.261

2.045.990

529.096

511.303

– 61.363

– 56.933

– 56.933

– 111.283

                     
 

Beleidsartikelen

                 

31

Politie

5.568.447

5.570.295

16.500

481.353

463.560

0

– 10.564

– 10.564

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.471.926

1.471.926

291.721

4.735

4.735

– 60.297

– 19.028

– 19.028

– 22.000

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

689.095

689.095

1.305.182

40.457

40.457

– 123.676

11.994

11.994

– 88.100

34

Straffen en Beschermen

2.585.032

2.585.032

99.505

66.839

66.839

119.110

– 6.248

– 6.248

– 2.700

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

261.993

261.993

0

1.255

1.255

0

– 5.967

– 5.967

0

37

Vreemdelingenzaken

1.632.841

1.632.841

306.400

– 92.352

– 92.352

3.500

– 7.678

– 7.678

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

91

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

426.425

426.982

26.682

16.370

16.370

0

– 6.600

– 6.600

1.517

92

Nominaal en onvoorzien

9.030

9.030

0

10.439

10.439

0

– 12.842

– 12.842

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

0

0

0

0

0

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Tweede suppletoire begroting 2017

Bedragen x € 1.000

x € 1.000

Naam

Vastgestelde begroting incl. NvW 2017

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.096.348

2.096.348

72.281

62.781

9.500

– 32.722

– 89.522

56.800

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

397.137

397.137

13.518

13.518

509

509

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

131.053

131.053

9.909

9.909

2.860

2.860

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

68.960

68.960

4.256

4.256

124

124

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

35.073

35.073

1.275

1.275

– 2.407

– 3.167

760

Totaal

2.728.571

2.728.571

101.239

91.739

9.500

– 31.636

– 89.196

57.560

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

23.025

10.000

111.000

52.000

17.350

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

30.910

13.410

12.973

9.187

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

7.876

2.600

6.988

4.843

11.453

19.216

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

8.350

4.500

1.037

280

1.898

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

5.030

Totaal

70.161

30.510

137.028

66.310

30.701

19.216

Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen

Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen

(tweede suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

2.003.082

10.781

9.378

2.023.241

Omzet overige departementen

   

Omzet derden

93.266

 

93.266

Rentebaten

   

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

61.500

– 42.100

19.400

Totaal baten1

2.096.348

72.281

– 32.722

2.135.907

         

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– Personele kosten

980.001

3.481

– 15.773

967.709

– Waarvan eigen personeel

895.822

3.481

– 15.773

883.530

– Waarvan externe inhuur

58.000

   

58.000

– Waarvan overige personele kosten

26.179

   

26.179

Materiële kosten

1.032.497

7.300

– 16.149

1.023.648

– Waarvan apparaat ICT

34.817

5.000

– 1.000

38.817

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiële inrichtingen)

147.328

 

2.100

149.428

– waarvan overige materiële kosten

850.352

2.300

– 17.249

835.403

*) Rentelasten

754

– 

– 

754

Afschrijvingskosten

20.437

52.000

– 52.000

20.437

– waarvan materieel

16.589

52.000

– 52.000

16.589

– waarvan ICT

1.493

 

1.493

– Immaterieel

3.848

 

3.848

Overige kosten

62.659

 

– 5.600

57.059

– Dotaties voorzieningen

62.659

 

62.659

– Bijzondere lasten

 

– 5.600

– 5.600

Totaal lasten2

2.096.348

62.781

– 89.522

2.069.607

         

Saldo van baten en lasten

 

9.500

56.800

66.300

X Noot
1

Betreft correctie verkoop activa DJI en baten motie Van der Steur. De omzet moederdepartement verhoogd wegens aanvullende opdrachten vanuit het moederdepartement.

X Noot
2

Betreft een technische correctie van € 52 mln. op de afschrijvingskosten. Daarnaast is op eigen personeel en materiële kosten een verlaging te zien vanwege uitstroom eigen personeel en een lagere bezetting van celcapaciteit.

Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

351.318

13.286

– 13.286

351.318

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.042.348

20.281

8.497

2.071.126

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 2.096.348

– 11.891

34.459

– 2.073.780

Totaal operationele kasstroom

– 54.000

 

42.956

– 11.044

Totaal investeringen (-/-)

– 12.200

   

– 12.200

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

10.000

52.000

 

62.000

Totaal investeringkasstroom

– 2.200

   

– 2.200

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 111.000

 

– 111.000

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

Aflossingen op leningen (-/-)

– 10.825

 

– 17.350

– 28.175

Beroep op leenfaciliteit (+)

   

Totaal financieringskasstroom

– 10.825

 

– 17.350

– 28.175

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

284.293

13.286

12.320

309.899

Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst

(tweede suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

340.777

13.518

509

354.804

Omzet overige departementen

 

Omzet derden

56.360

 

56.360

Rentebaten

   

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

   

Totaal baten

397.137

13.518

509

411.164

         

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– Personele kosten

247.500

8.993

509

257.002

– Waarvan eigen personeel

201.500

8.993

509

211.002

– Waarvan externe inhuur

40.000

 

40.000

– Waarvan overige personele kosten

6.000

 

6.000

Materiële kosten

65.500

4.525

 

70.025

– Waarvan apparaat ICT

1.000

 

1.000

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

28.429

 

28.429

Materiële programmakosten

63.937

 

63.937

Rentelasten

200

 

200

Afschrijvingskosten

20.000

 

20.000

– Materieel

6.500

 

6.500

– Waarvan apparaat ICT

3.000

 

3.000

– Immaterieel

13.500

 

13.500

Overige kosten

 

– Dotaties voorzieningen

 

– Bijzondere lasten

 

Totaal lasten

397.137

13.518

509

411.164

         

Saldo van baten en lasten

 

Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

59.257

22.752

82.009

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

451.137

2.500

509

454.146

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 436.137

 

– 509

– 436.646

Totaal operationele kasstroom

15.000

2.500

17.500

Totaal investeringen (-/-)

– 13.410

– 8.840

 

– 22.250

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

-

347

 

347

Totaal investeringkasstroom

– 13.410

– 8.493

– 21.903

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 4.133

 

– 4.133

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

Aflossingen op leningen (-/-)

– 17.500

   

– 17.500

Beroep op leenfaciliteit (+)

13.410

8.840

 

22.250

Totaal financieringskasstroom

– 4.090

4.707

617

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

56.757

21.466

78.223

Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau

(tweede suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

115.880

9.909

2.860

128.649

Omzet overige departementen

536

   

536

Omzet derden

14.637

   

14.637

Rentebaten

   

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

   

Totaal baten

131.053

9.909

2.860

143.822

         

Lasten

     

– 

Apparaatskosten

114.553

8.661

2.860

126.074

– Personele kosten

87.073

6.584

2.657

96.314

– Waarvan eigen personeel

54.643

6.584

885

62.112

– Waarvan externe inhuur

30.230

 

1.772

32.002

– Waarvan overige personele kosten

2.200

   

2.200

Materiële kosten

27.480

2.078

203

29.761

– Waarvan apparaat ICT

5.500

   

5.500

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

8.000

   

8.000

– Waarvan overig materiële kosten

13.980

2.078

203

16.261

Gerechtskosten

12.228

925

 

13.153

Rentelasten

181

14

 

195

Afschrijvingskosten

4.091

309

 

4.400

– Immaterieel

550

   

550

– Materieel

3.541

309

 

3.850

– Waarvan apparaat ICT

2.450

   

2.450

Overige kosten

   

– dotaties voorzieningen

   

– bijzondere lasten

   

Totaal lasten

131.053

9.909

2.860

143.822

         

Saldo van baten en lasten

 

Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

29.101

11.632

 

40.733

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

131.052

309

 

131.361

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 126.961

– 5.867

 

– 132.828

Totaal operationele kasstroom

4.091

– 5.558

 

– 1.467

Totaal investeringen (-/-)

– 2.600

– 4.843

 

– 7.443

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

19.216

19.216

Totaal investeringkasstroom

– 2.600

– 4.843

19.216

11.773

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 1.568

 

– 1.568

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 5.276

– 577

– 11.453

– 17.306

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.600

4.843

 

7.443

Totaal financieringskasstroom

– 2.676

2.699

– 11.453

– 11.431

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

27.916

3.930

7.763

39.609

Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut

(tweede suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

65.938

3.976

124

70.038

Omzet overige departementen

1.200

   

1.200

Omzet derden

1.800

   

1.800

Rentebaten

22

   

22

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

280

 

280

Totaal baten

68.960

4.256

124

73.340

         

Lasten

     

Apparaatskosten

42.910

2.976

161

46.047

– Personele kosten

39.871

3.006

161

43.038

– Waarvan eigen personeel

37.171

1.055

161

38.387

– Waarvan externe inhuur

2.700

1.951

 

4.651

– Waarvan overige personele kosten

   

Materiële kosten

3.039

– 30

 

3.009

– waarvan Laboratoriumkosten

   

– waarvan apparaat ICT

1.500

– 30

 

1.470

– waarvan Bijdrage aan SSO’s

539

   

539

– waarvan overige materiële kosten

1.000

 

1.000

Rentelasten

200

   

200

Afschrijvingskosten

3.850

280

 

4.130

– Materieel

3.850

   

3.850

– Waarvan apparaat ICT

700

   

700

– Waarvan Laboratoriumkosten

3.150

   

3.150

– waarvan Immaterieel

   

Laboratoriumkosten

22.000

1.000

– 37

22.963

– waarvan Bijdrage aan SSO’s

6.000

   

6.000

Overige lasten

   

– Dotaties voorzieningen

   

– Bijzondere lasten

   

Totaal lasten

68.960

4.256

124

73.340

         

Saldo van baten en lasten

Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

14.241

– 1.801

 

12.440

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

68.938

3.976

124

73.038

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 65.088

– 3.976

– 124

– 69.188

Totaal operationele kasstroom

3.850

 

3.850

Totaal investeringen (-/-)

– 4.500

 

– 4.500

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

280

 

280

Totaal investeringkasstroom

– 4.500

280

 

– 4.220

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 1.037

– 1.898

– 2.935

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 3.850

 

– 3.850

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.500

 

4.500

Totaal financieringskasstroom

650

– 1.037

– 1.898

– 2.285

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

14.241

– 2.558

– 1.898

9.785

Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

(tweede suppletoire begroting 2017)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

6.050

– 2.077

– 4.041

– 68

Omzet overige departementen

309

– 26

– 302

– 19

Omzet derden

28.714

3.378

1.936

34.028

Rentebaten

   

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

   

Totaal baten

35.073

1.275

– 2.407

33.941

         

Lasten

     

Apparaatskosten

35.073

1.275

– 3.167

33.181

– Personele kosten

19.564

970

– 1.921

18.613

– Waarvan eigen personeel

16.703

592

– 1.547

15.748

– Waarvan externe inhuur

2.484

397

– 36

2.845

– Waarvan overige personele kosten

377

– 19

– 338

20

Materiële kosten

15.509

305

– 1.246

14.568

– Waarvan apparaat ICT

4.156

536

– 405

4.287

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

8.697

1.983

– 922

9.758

– Waarvan overige materiele kosten

2.656

– 2.214

81

523

Materiële programmakosten

     

Rentelasten

   

Afschrijvingskosten

   

– Materieel

     

– Waarvan apparaat ICT

     

– Immaterieel

     

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

     

Overige lasten

     

– Dotaties voorzieningen

     

– Bijzondere lasten

     

Totaal lasten

35.073

1.275

– 3.167

33.181

         

Saldo van baten en lasten

760

760

Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

4.649

7.235

– 40

11.844

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

 

36.384

1.782

38.166

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

 

– 41.592

3.203

– 38.389

Totaal operationele kasstroom

– 5.208

4.985

– 223

Totaal investeringen (-/-)

   

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

Totaal investeringkasstroom

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 5.030

 

– 5.030

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

Totaal financieringskasstroom

– 5.030

 

– 5.030

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

4.649

– 3.003

4.945

6.591


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 845