Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2018, 279Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 11 juli 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2018, nr. 2018-0000605183;

Gelet op artikel 11 van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum treedt in werking met ingang van 15 september 2018.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de eenendertigste augustus 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum.

De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019. In afwijking van de vaste verandermomenten voorziet dit besluit in de inwerkingtreding van de genoemde wet per 15 september 2018, opdat de betrokken gemeenten zo spoedig als nodig is voorbereidingen kunnen treffen voor de herindelingsverkiezingen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren