Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2018, 278Wet

Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum samen te voegen tot de nieuwe gemeente Het Hogeland;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en grenswijziging van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Het Hogeland ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum, met dien verstande dat de grens van de nieuw te vormen gemeente komt te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Met ingang van de datum van herindeling wordt de grens van de gemeente Zuidhorn gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeente Het Hogeland wordt de op te heffen gemeente Eemsmond aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum wordt de nieuwe gemeente Het Hogeland aangewezen voor de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 6

Voor de op te heffen gemeente Winsum wordt de nieuwe gemeente Het Hogeland aangewezen voor de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 44, eerste lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;

  • b. artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;

  • c. artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;

  • d. artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;

  • e. artikel 71a, in verband met de overgang van het persoonsregister.

Artikel 7

Artikel 41, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling is van overeenkomstige toepassing voor gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door de op te heffen gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum.

Artikel 8

Met ingang van de datum van herindeling wordt in bijlage II bij de Crisis- en herstelwet, onder categorie Aa. Overige ruimtelijke projecten, in de tweede kolom van project 21, «Eemsmond» vervangen door: Het Hogeland.

Artikel 9

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in artikel 1.11, tweede lid, onderdeel b, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II «De Marne,» en «Eemsmond,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Het Hogeland,.

Artikel 10

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, onder Groningen, «Bedum,», «Eemsmond,», «De Marne,» en «, Winsum» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Het Hogeland,.

Artikel 11

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de eenendertigste augustus 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Kaart, genoemd in de artikelen 2 en 3

Kaart, genoemd in de artikelen 2 en 3

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 828