Wet van 11 juli 2018 tot samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem samen te voegen tot de nieuwe gemeente Altena;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en grenswijziging van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Altena ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Altena wordt de op te heffen gemeente Werkendam aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem wordt de nieuwe gemeente Altena aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 5

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in de tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, van de Kieswet, in de rij bij kieskringnummer 17 «Aalburg,», «Werkendam,» en «Woudrichem,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Altena,.

Artikel 6

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in artikel 13 van de Wet op de rechterlijke indeling «Aalburg,», «Werkendam,», en «Woudrichem,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Altena,.

Artikel 7

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, onder Midden- en West-Brabant, «Aalburg,», «Werkendam,» en «Woudrichem,» en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Altena,.

Artikel 8

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de eenendertigste augustus 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Kaart, genoemd in artikel 2

Kaart, genoemd in artikel 2

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 825

Naar boven