Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2018, 250Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 11 juli 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit tot aanpassing van besluiten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 11 juli 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2313563;

Gelet op artikel 10.1 van het Besluit tot aanpassing van besluiten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit tot aanpassing van besluiten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Het in dit besluit genoemde Aanpassingsbesluit AVG-UAVG strekt tot uitvoering van een bindende EU-rechtshandeling. Gelet op aanwijzing voor de regelgeving 4.17, vijfde lid, onderdeel d, is daarom niet gekozen voor de inwerkingtreding op 1 januari of 1 juli, maar voor de datum waarop de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is geworden: 25 mei 2018. Aan het Aanpassingsbesluit AVG-UAVG wordt daartoe terugwerkende kracht verleend.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker