Besluit van 11 juli 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 11 juli 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2313560;

Gelet op artikel 10.9 van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 mei 2018, met uitzondering van de artikelen 6.8 en 10.1.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De in dit besluit genoemde Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming strekt tot uitvoering van een bindende EU-rechtshandeling. Gelet op aanwijzing voor de regelgeving 4.17, vijfde lid, onderdeel d, is daarom niet gekozen voor de inwerkingtreding op 1 januari of 1 juli, maar voor de datum waarop de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is geworden: 25 mei 2018. Aan de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming wordt daartoe terugwerkende kracht verleend. De inwerkingtreding van de artikelen 6.8 en 10.1 wordt op een later moment bij een afzonderlijk koninklijk besluit bepaald.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven