Besluit van 11 juli 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 11 juli 2018, 2018-0000117116, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel VII van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt bepaald dat de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn op de dag na de datum van publicatie van dit besluit in werking treedt. Samen met het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn, die ook op die dag in werking treden, vormt de wet de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn.

Met deze inwerkingtreding wordt afgeweken van het beleid van vaste verandermomenten. Dit is gerechtvaardigd omdat het implementatie van Europese wetgeving betreft. Daarbij is van belang dat de richtlijn een implementatiedatum van 26 juni 2017 kent en deze datum derhalve al is overschreden.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven