Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2018, 238Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 12 juli 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van 11 juli 2018, nr. WJZ/ 1379778 (6692), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII, van de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Met ingang van 1 augustus 2018 treden de volgende onderdelen van de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85) in werking:

    • a. Artikel I, onderdeel F, wat betreft artikel 38k;

    • b. Artikel II, onderdeel F, wat betreft artikel 38k;

    • c. Artikel III, onderdeel E, wat betreft artikel 41j;

    • d. Artikel IV, onderdeel E, wat betreft artikel 4.4.10.

  • 2. Indien het Staatsblad waarin dit besluit geplaatst, wordt uitgegeven na 1 augustus 2018, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 augustus 2018.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Op 1 augustus 2017 zijn verschillende onderdelen van de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85), ook wel «Wet beroep leraren», in werking getreden. Naast de omschrijving van het beroep van leraar, betrof dat de onderdelen die nodig waren voor de bouw- en testfase van het registersysteem in het schooljaar 2017–2018.

Het portfoliodeel van het Lerarenregister is gereed en wordt opengesteld op 1 augustus 2018. Vanaf dat moment kunnen leraren die dat willen zich inschrijven.

In verband daarmee is het nodig dat de artikelen in de verschillende sectorwetten betreffende het «correctie op verzoek» in werking treden op 1 augustus 2018. Een en ander is opgenomen in artikel 38k van de Wet op het primair onderwijs, artikel 38k van de Wet op de expertisecentra, artikel 41j van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4.4.10 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Op grond van deze artikelen kan de leraar die meent dat de gegevens, zoals die door zijn school is aangeleverd, niet kloppen aan de Minister verzoeken die gegevens aan te passen. De leraar zal in de regel eerst zelf met de school contact leggen en niet meteen de tussenkomst van de Minister vragen.

Om te verifiëren dat de school de juiste gegevens heeft verstrekt verzoekt de Minister aan de school om de juiste gegevens te verstrekken indien deze afwijken. De Minister zal de gegevens alleen dan aanpassen indien de school inderdaad andere gegevens verstrekt. Het besluit van de Minister om al dan niet de gegevens aan te passen is voor bezwaar en beroep vatbaar.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob