Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van DefensieStaatsblad 2018, 219Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 20 juni 2018, houdende wijziging van het Besluit militaire medailles

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie d.d.12 juni 2018, kenmerk BS2018011757;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit militaire medailles wordt als volgt gewijzigd:

a. in het eerste lid, onder b, wordt de puntkomma vervangen door een punt

b. het eerste lid, onder c, vervalt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Staatsblad en werkt terug tot en met 1 juli 2017.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 juni 2018

Willem-Alexander

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de zeventiende juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Op grond van het Besluit militaire medailles wordt een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan militairen beneden de rang van tweede-luitenant, die een bepaald aantal jaren trouwe dienst hebben betoond.

Per 1 juli 2017 vielen ook wapendragende burgermedewerkers van Defensie onder de reikwijdte ervan, indien ingedeeld in een schaal vergelijkbaar met een onderofficiersrang. Bij nader inzien echter, wordt het feit dat deze medewerkers net als militairen een wapen mogen dragen en namens de overheid strikt gereguleerd geweld zouden kunnen uitoefenen, onvoldoende zwaarwegend geacht om hen voor deze militaire medaille in aanmerking te brengen.

Dit besluit werkt terug tot en met 1 juli 2017.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten