Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2018, 189Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 19 juni 2018 tot wijziging van het Besluit van 1 juni 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 juni 2018, 2018-0000100545, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel VI van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In het enige artikel van het Besluit van 1 juni 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie wordt na «De Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie» ingevoegd «, met uitzondering van artikel I, onderdeel E,».

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat [met de daarbij behorende nota van toelichting] in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 juni 2018

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Deze wijziging van het inwerkingtredingsbesluit bij de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie houdt verband met de eerdere inwerkingtreding van de Wet transparant toezicht financiële markten per 1 juli 2018. Laatstgenoemde wet wijzigt evenals artikel I, onderdeel E, van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie artikel 1:94 van de Wet op het financieel toezicht. De wijzigingsopdracht in de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie is daardoor niet langer uitvoerbaar en bovendien ook niet meer nodig: na inwerkingtreding van de Wet transparant toezicht financiële markten wordt daarin reeds door het eerste lid, onderdeel e, van artikel 1:94 voorzien.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra