Besluit van 29 mei 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A en D, van de Wet van 6 juli 2016, houdende uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (Stb. 2016, 304)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 24 mei 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr.2270471;

Gelet op artikel II van de Wet van 6 juli 2016, houdende uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (Stb. 2016, 304);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De onderdelen A en D van artikel I van de Wet van 6 juli 2016, houdende uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (Stb. 2016, 304) treden in werking met ingang van 1 augustus 2018.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 29 mei 2018

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de twaalfde juni 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven