Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2018, 110AMvB

Besluit van 9 april 2018, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 19 maart 2018, kenmerk 1284422-172369-WJZ;

Gelet op uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1774 van de Raad van 25 september 2017 betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen (PbEU 2017, L 251), uitvoeringsbesluit (EU) 2017/369 van de Raad van 27 februari 2017 betreffende het onderwerpen van methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen (PbEU 2017, L 56), uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2170 van de Raad van 15 november 2017 betreffende het onderwerpen van N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen (PbEU 2017, L 306) en artikel 3a, eerste lid, van de Opiumwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 maart 2018, no. W13.18.0061/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van 3 april 2018, kenmerk 1324810-172369-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Lijst I van de Opiumwet wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de tekst die betrekking heeft op het middel 4-FA wordt ingevoegd:

a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;

–.

b. in de kolom «andere benamingen»:

4-MEC;

5F-APINACA.

c. in de kolom «nadere omschrijving»:

4-methylethcathinon;

5F-AKB-48.

2. Na de tekst die betrekking heeft op het middel acetylmethadol wordt ingevoegd:

a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;

b. in de kolom «andere benamingen»:

acryloylfentanil;

c. in de kolom «nadere omschrijving»:

acrylfentanyl.

3. Na de tekst die betrekking heeft op het middel brolamfetamine wordt ingevoegd:

a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;

b. in de kolom «andere benamingen»:

butyrfentanyl;

c. in de kolom «nadere omschrijving»:

–.

4. Na de tekst die betrekking heeft op het middel ethylmorfine wordt ingevoegd:

a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;

–;

b. in de kolom «andere benamingen»:

ethylon;

ethylfenidaat;

c. in de kolom «nadere omschrijving»:

–;

–.

5. Na de tekst die betrekking heeft op het middel folcodine wordt ingevoegd:

a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;

b. in de kolom «andere benamingen»:

furanylfentanyl;

c. in de kolom «nadere omschrijving»:

–.

6. Na de tekst die betrekking heeft op het middel lysergide wordt ingevoegd:

a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;

b. in de kolom «andere benamingen»:

MDMB-CHMICA

c. in de kolom «nadere omschrijving»:

–.

7. Na de tekst die betrekking heeft op het middel morfine-N-oxide wordt ingevoegd:

a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;

b. in de kolom «andere benamingen»:

methiopropamine;

c. in de kolom «nadere omschrijving»:

MPA.

8. Na de tekst die betrekking heeft op het middel PMMA wordt ingevoegd:

a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;

b. in de kolom «andere benamingen»:

pentedron;

c. in de kolom «nadere omschrijving»:

–.

9. Na de tekst die betrekking heeft op het middel TMA wordt ingevoegd:

a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;

–;

b. in de kolom «andere benamingen»:

U-47700;

XLR-11;

c. in de kolom «nadere omschrijving»:

–;

–.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 9 april 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Uitgegeven de zesentwintigste april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de plaatsing van enkele nieuwe psychoactieve stoffen op lijst I van de Opiumwet. Ingevolge artikel 2 van de Opiumwet is het verboden om deze stoffen binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen. Concreet gaat het om de plaatsing van de middelen 4-MEC; 5F-APINACA; acryloylfentanil; butyrfentanyl; ethylon; ethylfenidaat; furanylfentanyl; methiopropamine (MPA); MDMB-CHMICA; pentedron; U-47700 en XLR-11 op lijst I van de Opiumwet.

Door de stoffen acryloylfentanyl, MDMB-CHMICA en furanylfentanyl op lijst I te plaatsen, wordt uitvoering gegeven aan Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1774 van de Raad van 25 september 2017 betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen (PbEU 2017, L 251), Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/369 van de Raad van 27 februari 2017 betreffende het onderwerpen van methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen (PbEU 2017, L 56) en Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2170 van de Raad van 15 november 2017 betreffende het onderwerpen van N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen (PbEU 2017, L 306). De genoemde uitvoeringsbesluiten verplichten de lidstaten tot het onderwerpen van acryloylfentanyl, MDMB-CHMICA en furanylfentanyl aan controlemaatregelen overeenkomstig hun nationale wetgeving respectievelijk op uiterlijk 30 september 2018, 4 maart 2018 en 19 november 2018. Met de nu voorliggende wijziging van lijst I van de Opiumwet wordt die verplichting nagekomen.

Tevens wordt met deze algemene maatregel van bestuur uitvoering gegeven aan een aantal besluiten van de Commissie voor Verdovende Middelen van de Verenigde Naties (hierna: CND) op grond van artikel 3 van het op 30 maart 1961 te New York tot stand gekomen Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (Trb. 1962, 30) en op grond van artikel 2, vijfde lid, van het op 21 februari 1971 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake psychotrope stoffen (Trb. 1989, 129). In de besluiten van 16 maart 2017 is bepaald dat de stoffen U-47700; butyrfentanyl; 4-MEC; ethylon; pentedron; ethylfenidaat; methiopropamine; MDMB-CHMICA; 5F-APINACA en XLR-11 toegevoegd worden aan deze verdragen.1 Op grond van de artikelen 4 en 2, zevende lid, van de respectievelijke verdragen, zijn staten vervolgens verplicht tot het onderwerpen van deze stoffen aan controlemaatregelen. In Nederland is de Opiumwet hiervoor het kader.

Voor het openbaar lichaam BES zal bij ministeriële regeling een overeenkomstige aanvulling van de stoffenlijst op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van de Opiumwet BES worden geregeld.

Dit besluit heeft geen regeldrukgevolgen voor burgers en bedrijven volgens het Adviescollege Toetsing Regeldruk.

In overeenstemming met artikel 3a, vierde lid, van de Opiumwet, is een ontwerp van deze algemene maatregel van bestuur op 15 februari 2018 aan beide kamers der Staten-Generaal gezonden (Kamerstukken 2017/18, 34 885, nr. 1). Dit heeft niet geleid tot het maken van opmerkingen.

Ten aanzien van de inwerkingtreding van dit besluit is overwogen om aansluiting te zoeken bij de uiterlijke datum die het Besluit (EU) 2017/369 stelt om de stof MDMB-CHMICA aan controlemaatregelen te onderwerpen, namelijk 4 maart 2018.

Gelet op de (te) korte termijn om deze inwerkingtreding te halen en de grote risico’s van psychoactieve stoffen voor de gezondheidszorg, wordt aangesloten bij een zo snel mogelijke inwerkingtreding, om de implementatie van de internationale verdragen en de EU besluiten te garanderen. Dit is in afwijking van de vaste verandermomenten op grond van de Aanwijzingen voor de Regelgeving 4.17, vijfde lid, onderdeel d.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Het gaat om Decision 60/2 tot en met Decision 60/11, raadpleegbaar via: https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Resolutions_Decisions/Resolutions-Decisions_2010-2019.html

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.