Besluit van 22 januari 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 november 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (Stb. 2017, 508)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 18 januari 2018, nr. 1297753, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IX van de Wet van 29 november 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 29 november 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (Stb. 2017, 508) treedt in werking met ingang van 1 februari 2018.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 januari 2018

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de eerste februari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt de inwerkingtreding van de Wet van 29 november 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (Stb. 2017, 508) geregeld met ingang van 1 februari 2018. Met deze inwerkingtredingsdatum wordt afgeweken van de vaste verandermomenten die gelden voor onderwijswetgeving en van de in dat kader vereiste minimale invoeringstermijn van twee maanden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitzonderingsgrond dat vertraging van de invoering tot hoge private en publieke nadelen leidt. Om tot een zorgvuldige invoering van de nieuwe systematiek van pseudonimiseren over te gaan met ingang van volgend schooljaar, is het nodig dat scholen en leveranciers van digitale leermiddelen hun systemen tijdig aanpassen en testen, zodat de continuïteit van het onderwijs niet in het geding komt. Daarvoor is tijdige beschikbaarheid van het persoonsgebonden nummer voor dit doel noodzakelijk.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven