Wet van 20 december 2017, houdende wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om regels te stellen ter implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten (PbEU 2014 L 133);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Aanbestedingswet 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 worden in de alfabetische volgorde de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

elektronische factuur:

factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt;

richtlijn 2014/55/EU:

richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten (PbEU 2014, L 133);.

B

Artikel 4.12, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU wordenbij of krachtens» vervangen door: de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU en 2014/55/EU worden bij of krachtens.

2. In onderdeel b wordt «en de erkenning van elektronische handtekeningen» vervangen door: , de erkenning van elektronische handtekeningen en het ontvangen en verwerken van elektronische facturen.

ARTIKEL II

De Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 worden in de alfabetische volgorde de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

elektronische factuur:

factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt;

richtlijn 2014/55/EU:

richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten (PbEU 2014, L 133);.

B

Artikel 3.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na «richtlijn nr. 2009/81/EG» ingevoegd: en richtlijn 2014/55/EU.

2. In onderdeel b wordt «en de wijze waarop verzoeken tot deelneming kunnen worden gedaan» vervangen door: , de wijze waarop verzoeken tot deelneming kunnen worden gedaan en het ontvangen en verwerken van elektronische facturen.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 20 december 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Uitgegeven de twaalfde januari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 780

Naar boven