Besluit van 17 februari 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 14 februari 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2046604;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding treedt in werking met ingang van 1 maart 2017.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 februari 2017

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Uitgegeven de zevenentwintigste februari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Met dit inwerkingtredingsbesluit wordt toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum. Dat betekent dat in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van die wet het tijdstip van inwerkingtreding eerder wordt gesteld dan acht weken na publicatie van het referendabiliteitsbesluit over de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, omdat de inwerkingtreding van deze wet geen uitstel kan lijden. Die noodzaak tot spoedige inwerkingtreding is ten aanzien van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding aanwezig, gelet op de dringende noodzaak tot uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden ter bescherming van de nationale veiligheid in het licht van het huidige dreigingsniveau. Toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum laat de mogelijkheid om een raadgevend referendum over de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding te houden onverlet.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Naar boven