Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is tarieven voor de opslag duurzame energie voor het jaar 2018 vast te stellen op het verbruik van elektriciteit en aardgas om de verdere stimulering van de productie van duurzame energie te financieren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet opslag duurzame energie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a, onder 1°, wordt «en € 0,0159 in 2017» vervangen door:

, € 0,0159 in 2017 en € 0,0285 in 2018.

b. In onderdeel a, onder 2°, wordt «en € 0,0074 in 2017» vervangen door:

, € 0,0074 in 2017 en € 0,0106 in 2018.

c. In onderdeel a, onder 3°, wordt «en € 0,0027 in 2017» vervangen door:

, € 0,0027 in 2017 en € 0,0039 in 2018.

d. In onderdeel a, onder 4°, wordt «en € 0,0013 in 2017» vervangen door:

, € 0,0013 in 2017 en € 0,0021 in 2018.

e. In onderdeel b, wordt «en € 0,0159 in 2017» vervangen door: , € 0,0159 in 2017 en € 0,0285 in 2018.

f. In onderdeel c, onder 1°, wordt «en € 0,0026 in 2017» vervangen door:

, € 0,0026 in 2017 en € 0,0046 in 2018.

g. In onderdeel c, onder 2°, wordt «en € 0,0025 in 2017» vervangen door:

, € 0,0025 in 2017 en € 0,0040 in 2018.

h. In onderdeel c, onder 3°, wordt «en € 0,0027 in 2017» vervangen door:

, € 0,0027 in 2017 en € 0,0039 in 2018.

i. In onderdeel c, onder 4°, wordt «en € 0,0013 in 2017» vervangen door:

, € 0,0013 in 2017 en € 0,0021 in 2018.

B

Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a, wordt «en € 0,0074 in 2017» vervangen door: , € 0,0074 in 2017 en € 0,0132 in 2018.

b. In onderdeel b, wordt «en € 0,0123 in 2017» vervangen door: , € 0,0123 in 2017 en € 0,0180 in 2018.

c. In onderdeel c, wordt «en € 0,0033 in 2017» vervangen door: , € 0,0033 in 2017 en € 0,0048 in 2018.

d. In onderdeel d, wordt «en € 0,000131 in 2017» vervangen door: , € 0,000131 in 2017 en € 0,000194 in 2018.

e. In onderdeel e, wordt «en € 0,000131 in 2017» vervangen door: , € 0,000131 in 2017 en € 0,000194 in 2018.

ARTIKEL II

Deze wet treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van 1 januari 2018. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2017, treedt zij in werking op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 20 december 2017

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 762

Naar boven