Besluit van 4 december 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (Stb. 2017, 258), en van de artikelen van het besluit van 20 november 2017 tot aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek, alsmede het aanwijzen van vectoren (Stb. 2017, 457)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november 2017, kenmerk 1253876-169961-WJZ;

Gelet op artikel VIII van de wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (Stb. 2017, 258), en artikel II van het besluit van 20 november2017 tot aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek, alsmede het aanwijzen van vectoren (Stb. 2017, 457);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Artikel I, onderdeel A, onderdeel C, ten aanzien van artikel 6a en 6b, eerste en tweede lid, en de onderdelen D, E, F, G, H, I, J, K, en de artikelen II, III, IV, V en VI van de wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (Stb. 2017, 258), en artikel I, onderdeel A, subonderdelen 1 en 2, ten aanzien van artikel 11, tweede lid, en onderdelen B en C, van het besluit van 20 november 2017 tot aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek, alsmede het aanwijzen van vectoren (Stb. 2017, 457), treden in werking met ingang van 31 december 2017.

  • 2. Artikel I, onderdeel B, onderdeel C, ten aanzien van artikel 6b, derde tot en met zevende lid, en onderdeel L, van de wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (Stb. 2017, 258), en artikel I, onderdeel A, subonderdeel 2, ten aanzien van artikel 11, derde lid, van het besluit van 20 november 2017 tot aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek, alsmede het aanwijzen van vectoren (Stb. 2017, 457), treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 december 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Uitgegeven de dertiende december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven