Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2017, 448Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 november 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 14 november 2017, 2017-0000215376, Directie Financiële Markten;

Gelet op artikel III van de Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 november 2017

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de achtentwintigste november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten, waarin uitvoering wordt gegeven aan de verordening betreffende essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten1 (de verordening). De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, de datum waarop de verordening van toepassing wordt. Ingevolge artikel IV van het Besluit implementatie verordening essentiële informatiedocumenten treedt dat besluit eveneens op 1 januari 2018 in werking.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) (PbEU 2014, L 352).