Wet van 5 juli 2017 tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in de Wet milieubeheer en in de Woningwet bepalingen op te nemen om het landelijk asbestvolgsysteem te operationaliseren alsmede enkele andere wijzigingen in de Wet milieubeheer aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7.2a, eerste lid, wordt «artikel 2.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming» vervangen door: op grond van artikel 2.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming.

B

In artikel 9.2.2.1, tweede lid, onder i, wordt «onder overlegging van daarbij aangegeven gegevens» vervangen door: , of met betrekking tot die handelingen of het voornemen tot het verrichten van die handelingen op een daarbij aangegeven wijze aan een daarbij aangewezen bestuursorgaan daarbij aangewezen gegevens te verstrekken.

C

Voor artikel 9.2.2.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9.2.2.1b

De regels, bedoeld in artikel 9.2.2.1, tweede lid, onder i of j, kunnen, in afwijking van artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een verplichting inhouden een handeling met betrekking tot asbest of een asbesthoudend product of een voornemen tot het verrichten van die handeling langs elektronische weg te melden dan wel met betrekking tot die handeling of dat voornemen langs elektronische weg gegevens en bescheiden te verstrekken dan wel de resultaten van een controleonderzoek.

D

In titel 9.5 wordt na artikel 9.5.6 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9.5.7

 • 1. Er is een elektronisch landelijk asbestvolgsysteem, waarin met betrekking tot saneringen van asbest gegevens en bescheiden worden opgenomen die betrekking hebben op handelingen die in de achtereenvolgende fasen van de asbestsanering worden verricht, in het bijzonder de inventarisatie en verwijdering van asbest, de eindbeoordeling van het resultaat van de verwijdering en de afvoer en de verwerking van het asbestafval. Hiertoe kunnen ook persoonsgegevens behoren als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 2. Onze Minister draagt zorg voor de inrichting, instandhouding, werking, toegankelijkheid en beveiliging van het landelijk asbestvolgsysteem en voor het beheer van de daarin opgenomen gegevens en bescheiden en treft de nodige voorzieningen voor de elektronische uitwisseling van gegevens en bescheiden met betrekking tot saneringen van asbest tussen het landelijk asbestvolgsysteem en de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 7.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Onze Minister wordt tevens aangemerkt als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 3. De gegevens en bescheiden die in het landelijk asbestvolgsysteem zijn opgenomen, zijn langs elektronische weg toegankelijk voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorganen, bedrijven en personen.

 • 4. Bij algemene maatregel van bestuur worden de gegevens en bescheiden aangewezen die in het landelijk asbestvolgsysteem worden opgenomen en worden regels gesteld met betrekking tot de toegankelijkheid van het systeem en de periode gedurende welke de gegevens en bescheiden worden bewaard. Daarbij kunnen tevens regels worden gesteld met betrekking tot de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van het systeem en het beheer van de gegevens en bescheiden die daarin zijn opgenomen. Bij ministeriële regeling kunnen met het oog op een goede uitvoering nadere regels worden gesteld.

E

In de artikelen 16.8, eerste lid, 16.12, onder c, 16.21, eerste lid, 16.24, tweede lid, onder a, 16.34b, tweede lid, en 16.35, eerste lid, komt «artikel artikel 16.5» telkens te luiden: artikel 16.5.

F

Artikel 16.35c, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het bestuur van de emissieautoriteit kan het terug te vorderen bedrag dat met de waarde van de onverschuldigd verleende broeikasgasemissierechten correspondeert, bij dwangbevel invorderen.

G

Artikel 18.6a wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid wordt «artikel artikel 16.12» vervangen door «artikel 16.12».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In geval van het niet tijdig terug leveren van teruggevorderde emissierechten als bedoeld in artikel 16.35c, eerste lid, eerste volzin, kan het bestuur van de emissieautoriteit een last onder dwangsom opleggen.

H

Artikel 20.3, tweede lid, van de Wet milieubeheer, komt te luiden:

 • 2. In afwijking van het eerste lid treden de volgende besluiten in werking met ingang van de dag na hun bekendmaking:

  • a. een besluit krachtens artikel 8.40a of 8.42, tenzij dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,

  • b. een bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikel 9.2.2.1 aan te wijzen besluit ten aanzien van genetisch gemodificeerde organismen. Een besluit wordt slechts aangewezen indien uitvoering van een voor Nederland verbindend verdrag of een voor Nederland verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie daartoe noopt.

ARTIKEL II

Artikel 2 van de Woningwet wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot zesde en zevende lid wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Bij algemene maatregel van bestuur kan omtrent de onderwerpen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen c en d, in afwijking van artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden bepaald dat, indien bij het slopen asbest of een asbesthoudend product wordt verwijderd, een melding van het voornemen te slopen langs elektronische weg wordt gedaan dan wel gegevens en bescheiden die verband houden met de verwijdering van asbest of een asbesthoudend product, langs elektronische weg worden verstrekt. Bij of krachtens de maatregel kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld.

2. In het zevende lid (nieuw) wordt «eerste, tweede, derde of vierde lid» vervangen door: eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 5 juli 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de veertiende september 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 679

Naar boven