Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2017, 303Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 3 juli 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 mei 2017 tot wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Stb. 2017, 214) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, II en IV van het besluit van 24 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit Geneesmiddelenwet, het Besluit medische hulpmiddelen en het Registratiebesluit BIG in verband met een uitbreiding van het gebruik van het BIG-registratienummer voor het register met financiële betrekkingen tussen beroepsbeoefenaren en ondernemingen (Stb. 2015, 331)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 juni 2017, kenmerk 1151526-165225-WJZ;

Gelet op artikel IV van de wet van 17 mei 2017 tot wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Stb. 2017, 214), en artikel V, eerste lid, van het besluit van 24 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit Geneesmiddelenwet, het Besluit medische hulpmiddelen en het Registratiebesluit BIG in verband met een uitbreiding van het gebruik van het BIG-registratienummer voor het register met financiële betrekkingen tussen beroepsbeoefenaren en ondernemingen (Stb. 2015, 331);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

De wet van 17 mei 2017 tot wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Stb. 2017, 214) treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, met uitzondering van artikel I, onderdelen A en C, die in werking treden met ingang van 1 augustus 2017.

Artikel II

De artikelen I, II en IV van het besluit van 24 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit Geneesmiddelenwet, het Besluit medische hulpmiddelen en het Registratiebesluit BIG in verband met een uitbreiding van het gebruik van het BIG-registratienummer voor het register met financiële betrekkingen tussen beroepsbeoefenaren en ondernemingen (Stb. 2015, 331) treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 3 juli 2017

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de dertiende juli 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt ten eerste het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 mei 2017 tot wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Stb. 2017, 214) vastgesteld. Met het oog op een goede invoering wordt gekozen voor 1 januari 2018 als datum van inwerkingtreding.

Omdat artikel I, onderdelen A en C, reparatiewetgeving betreffen, wordt gekozen voor een eerdere datum van inwerkingtreding. Omdat voor deze wet een raadgevend referendum zou kunnen worden aangevraagd (zie het referendabiliteitsbesluit van 19 mei 2017 in Stcrt. 2017, 29076), moet rekening worden gehouden met de termijn die op grond van de Wet raadgevend referendum in acht moet worden genomen. Daarom wordt gekozen voor inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A en C, met ingang van 1 augustus 2017.

De wet van 17 mei 2017 bevat onder meer een wettelijke grondslag voor het gebruik van het BIG-registratienummer ten behoeve van de openbaarmaking van financiële betrekkingen tussen beroepsbeoefenaren en de industrie. Die grondslag wordt opgenomen in artikel 13a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Tot op heden was die grondslag opgenomen in artikel 8a van het Registratiebesluit BIG. Laatstgenoemde grondslag moet daarom vervallen en daarin voorziet artikel IV van het besluit van 24 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit Geneesmiddelenwet, het Besluit medische hulpmiddelen en het Registratiebesluit BIG in verband met een uitbreiding van het gebruik van het BIG-registratienummer voor het register met financiële betrekkingen tussen beroepsbeoefenaren en ondernemingen (Stb. 2015, 331). Artikel IV moet daarom gelijktijdig met de hierboven genoemde wet van 17 mei 2017 in werking treden.

Datzelfde geldt voor de artikelen I en II van het besluit van 24 augustus 2015. Deze artikelen, die voorzien in de invoeging van een nieuw artikel in het Besluit Geneesmiddelenwet en het Besluit medische hulpmiddelen, vormen de uitwerking van de hierboven genoemde wettelijke grondslag van artikel 13a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Ook zij moeten daarom op hetzelfde tijdstip in werking treden als de wet van 17 mei 2017.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers