Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2017, 293Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 23 juni 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85) en het Besluit van 7 juni 2017 tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met de gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister/de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 juni 2017, nr. WJZ/1200044 (6692), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII van de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85) en artikel V van het Besluit van 7 juni 2017 tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met de gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Met ingang van 1 augustus 2017 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van de Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal in werking:

 • 1. artikel I, met uitzondering van de onderdelen A, wat betreft de invoeging van het begrip «herregistratiecriteria», D, wat betreft de toevoeging van het twaalfde en dertiende lid, E, F, wat betreft de artikelen 38c, 38h, derde lid, 38k, 38l, 38m, 38o, eerste lid, derde lid, onder b, en zesde lid, onder a, 38t, eerste lid, derde lid, onder b, en 38u;

 • 2. artikel II, met uitzondering van de onderdelen A, wat betreft de invoeging van het begrip «herregistratiecriteria», D, wat betreft de toevoeging van het twaalfde en dertiende lid, E, F, wat betreft de artikelen 38c, 38h, derde lid, 38k, 38l, 38m, 38o, eerste lid, derde lid, onder b, en zesde lid, onder a, 38t, eerste lid, derde lid, onder b, en 38u;

 • 3. artikel III, met uitzondering van de onderdelen A, wat betreft de invoeging van het begrip «herregistratiecriteria», C, D, E, wat betreft de artikelen 41b, 41g, derde lid, 41j, 41k, 41l, 41n, eerste lid, derde lid, onder b, en zesde lid, onder a, 41s, eerste lid, en derde lid, onder b, 41t;

 • 4. artikel IV, met uitzondering van de onderdelen A, wat betreft artikel 1.1.1, eerste lid, onderdeel gg, C, D, E, wat betreft artikel 4.4.2, 4.4.7, derde lid, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.14, eerste lid, derde lid, onder b, en zesde lid, onder a, 4.4.19, eerste lid, en derde lid, onder b, 4.4.20;

 • 5. artikel V.

ARTIKEL II

Met ingang van 1 augustus 2017 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van het Besluit van 7 juni 2017 tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met de gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal in werking:

 • 1. Artikel I, met uitzondering van onderdeel E, wat betreft de artikelen 5, vierde lid, 6 en 7, derde lid.

 • 2. Artikel II, met uitzondering van onderdeel B, wat betreft de artikelen 4a, vierde lid, 4b en 4c, derde lid, en onderdeel E, wat betreft de laatste alinea van paragraaf 2.4 van bijlage 2.

 • 3. Artikel III, met uitzondering van onderdeel B, wat betreft de artikelen 5.2.6, vierde lid, 5.2.7, 5.2.8, derde lid, en onderdeel D, wat betreft de laatste alinea van paragraaf 3 van bijlage 4.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 juni 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de zevende juli 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

In februari 2017 is de Wet op het lerarenregister en registervoorportaal in het Staatsblad gepubliceerd.1 Met de wet wordt gemarkeerd dat leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zeggenschap toekomt in de school, dat zij bekwaam zijn en dat zij op basis van de norm van de beroepsgroep werken aan het onderhoud van die bekwaamheid. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel en met de beroepsgroep is bepaald dat voor de te onderscheiden onderdelen van de wet, in het belang van zorgvuldigheid, verschillende momenten van inwerkingtreding zullen gelden. Naast de inwerkingtreding van genoemde bepalingen uit de wet treden tevens de relevante bepalingen uit het Besluit gegevenslevering lerarenregister en registervoorportaal2 in werking.

In deze toelichting wordt in paragraaf 1 eerst ingegaan op de algehele fasering van de invoering van de wet. Daarna wordt in paragraaf 2 toegelicht welke bepalingen van de Wet op het lerarenregister en registervoorportaal per 1 augustus 2017 in werking zullen treden.

1. Gefaseerde invoering

Per 1 augustus 2017 worden de artikelen van kracht die zien op de omschrijving van het beroep en de professionele ruimte van de leraar in de school. De invoering van de bepalingen rond het lerarenregister en registervoorportaal verloopt fasegewijs en houdt het volgende in.

2017–2018: ontwikkel- en testfase

In het schooljaar 2017–2018 wordt verder gebouwd aan het systeem dat het lerarenregister en registervoorportaal mogelijk maakt. Er is tevens voorzien in pilots. De beroepsgroep stelt in dit schooljaar voorts het inhoudelijk voorstel op voor de herregistratiecriteria en valideringsregels.

2018–2019: invoeringsjaar

Alle leraren komen in dit jaar in het lerarenregister respectievelijk registervoorportaal te staan; leraren kunnen zichzelf registreren, hun bevoegdheid opvoeren en hun professionaliseringsactiviteiten gaan bijhouden in het systeem.

In dit invoeringsjaar kunnen aanbieders van professionaliseringsactiviteiten een aanvraag indienen voor validering van hun aanbod.

Voor de start van dit invoeringsjaar zijn de voor herregistratie en validering relevante kaders bekend.

2019–2023: eerste fase herregistratie

De eerste termijn van herregistratie van vier jaar start in de zomer van 2019. Gedurende vier jaar werken leraren aan het gericht bijhouden van hun bekwaamheid. Dit tegen de achtergrond van de norm van de beroepsgroep, i.c. de herregistratiecriteria, die voor de start van deze periode dan zijn vastgelegd in regelgeving.

In 2023 wordt het – onverhoopt – niet voldoen aan de criteria door middel van een aantekening zichtbaar gemaakt in het register; deze leraar kan nog steeds worden ingezet voor het geven van onderwijs.

2023–2027: tweede fase herregistratie

Aansluitend start een tweede herregistratieperiode waarin niet alleen de verplichting tot bekwaamheidsonderhoud geldt, maar ook de sanctie. Aan het einde van de tweede periode valt voor leraren die onvoldoende aan bekwaamheidsonderhoud hebben gedaan, het besluit dat zij geen verantwoordelijkheid meer mogen dragen zoals omschreven in de voorgestelde wetsartikelen die het beroep van leraar betreffen, totdat zij aan de criteria voldoen. Met ingang van deze fase werkt het register kortom volledig zoals beoogd.

De voortgang van de invoering van het lerarenregister en registervoorportaal wordt nauwgezet gemonitord. De overgang naar een volgende fase vindt alleen dan plaats indien dat verantwoord is.

2. Inwerkingtreding per 1 augustus 2017

Met dit besluit treden per 1 augustus 2017 in werking de bepalingen die zien op:

 • de omschrijving van het beroep van leraar, de zeggenschap van de leraar in de school, het professioneel statuut en de professionele standaard;

 • bepalingen die nodig zijn voor de bouw- en testfase van het registersysteem, zodanig dat het invoeringsjaar 2018–2019 goed kan worden voorbereid.

Voor wat betreft het professioneel statuut nog het volgende. De onderwijswetten schrijven met dit inwerkingtredingsbesluit voor dat bevoegde gezagsorganen in overleg met de leraren een professioneel statuut opstellen over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd.3 Het bekendmaken van de inwerkingtredingsdatum (1 augustus 2017) gebeurt op een zodanig tijdstip in het schooljaar, dat het niet redelijk zou zijn van scholen te verwachten dat zij reeds per die datum alle over een dergelijk statuut beschikken. Daarom wordt het schooljaar 2017–2018 voor wat betreft het professioneel statuut een invoeringsjaar, waarmee aan bevoegde gezagsorganen de ruimte wordt geboden om met leraren de betreffende afspraken te maken. Gedurende dit schooljaar zal derhalve niet actief de naleving van deze bepaling worden gevorderd.

Voor wat betreft de bouw- en testfase dient het volgende te worden opgemerkt. In dit verband worden in het schooljaar 2017–2018 pilots uitgevoerd. Deze pilots beogen het gebouwde systeem technisch te testen. Hiervoor zijn gegevens en dataleveringsprocessen nodig die zo goed mogelijk aansluiten bij de realiteit. Reden waarom voorzien is in pilots waarbij bevoegde gezagsorganen, indien zij daartoe bereid zijn, op verzoek gegevens aanleveren waarmee het systeem getest kan worden. Het betreft daarbij testen offline: de test en de daarbij betrokken gegevens zijn voor het publiek niet zichtbaar. Er is anders gezegd geen sprake van gegevensverstrekking.

Laat overigens onverlet dat aan benutting van de gegevens gedurende de pilots voor de betreffende leraren geen rechtsgevolgen zijn verbonden.

Op 1 augustus 2017 treden nog niet in werking de bepalingen:

 • die nodig zijn voor het invoeringsjaar 2018–2019, i.c. de verplichting voor alle leraren om zich te registreren (volgt tevens uit artikel IV, tweede lid, van het besluit), de bepaling dat een tijdelijk toegestane onbevoegde benoeming slechts eenmaal kan plaatsvinden (i.c. het amendement Rog/Grashoff) en het voorschrift dat álle bevoegde gezagsorganen de voor registratie benodigde basisgegevens aanleveren;

 • die nodig zijn voor de daarop volgende fasen, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot herregistratie en het plaatsen van de aantekening.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (Stb. 2017, 85).

X Noot
2

Besluit tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met de gegevenslevering.

X Noot
3

Het betreft art. 31a, vierde lid, van de WPO en de daarmee overeenkomende bepalingen in de WEC, WVO en WEB.