Besluit van 12 juni 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning (Stb. 2017, 213)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni 2017, nr. 2017-0000091807;

Gelet op artikel II van de Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning (Stb. 2017, 213);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning (Stb. 2017, 213) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 juni 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Als datum voor de inwerkingtreding van de Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning (Stb. 2017, 213) (hierna: de wet) is gekozen voor 1 augustus 2017. De wet werkt op grond van artikel II van de wet terug tot en met 1 januari 2016.

Met een inwerkingtredingsdatum van 1 augustus 2017 wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten (Ar 174). Reden hiervoor is dat de Sociale verzekeringsbank sinds 1 januari 2016 anticipeert op deze wet. Om de periode van anticiperen zo kort mogelijk te houden wordt het van belang geacht dat de wet – met inachtneming van de Wet raadgevend referendum – zo spoedig mogelijk in werking treedt.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven