Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2017, 264Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 7 juni 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Stb. 2017, 193)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 1 juni 2017, IENM/BSK-2017/125012, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van het Besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Stb. 2017, 193);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Stb. 2017, 193) treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 juni 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding met ingang van 1 juli 2017 van het Besluit van 21 april 2017, tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Stb. 2017, 193).

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verschillende artikelen op een verschillend tijdstip in werking te laten treden. Uitstel van de verplichting om op Inspectieview Milieu aan te sluiten, is niet nodig. De verplichting tot gegevensuitwisseling volgt uit artikel 5.8, derde lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daaraan wordt in ieder geval voldaan door aan te sluiten op Inspectieview Milieu, dat hiervoor gezamenlijk door het Rijk, het IPO en de VNG is ontwikkeld.

Het besluit van 21 april 2017 is op 17 mei 2017 gepubliceerd (Stb. 2017, 193) en zal met ingang van 1 juli 2017 in werking treden.

Met de datum van publicatie wordt afgeweken van de invoeringstermijn van minimaal drie maanden voor algemene maatregelen van bestuur. Uitstel van inwerkingtreding om te voldoen aan die invoeringstermijn is niet wenselijk. Deze afwijking is gerechtvaardigd omdat dit, gelet op de doelgroep, aanmerkelijke ongewenste publieke nadelen voorkomt (aanwijzing 174, onder 4, onder a, van de aanwijzingen voor de regelgeving). Het is van belang voor de in de praktijk reeds sinds geruime tijd functionerende omgevingsdiensten dat het besluit van 21 april 2017 zo snel mogelijk in werking treedt en zij conform dat besluit kunnen gaan handelen. De basis daarvoor was opgenomen in de wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) die op 14 april 2016 in werking is getreden. Naar verwachting leidt de kortere invoeringstermijn niet voor problemen in de uitvoeringspraktijk.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma