Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2017, 17Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 25 januari 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 19 januari 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2037695 ;

Gelet op artikel VIII van de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

De artikelen I, III, onderdelen A, B, H en I, IV, VI, VII, eerste en derde lid, en IX van de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen treden in werking met ingang van 1 maart 2017.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 januari 2017

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Uitgegeven de eenendertigste januari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit Koninklijk Rijksbesluit treden enkele rijkswetten die zijn gewijzigd in de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (Stb. 2016, 291) met ingang van 1 maart 2017 in werking.

De Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen is onderdeel van het Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI). Het Programma KEI voorziet in de digitalisering van civiele en bestuursrechtelijke procedures bij de gerechten in het Europese deel van het Koninkrijk en in vereenvoudiging van het civiele procesrecht.

Voor de toelichting op de (gefaseerde) inwerkingtreding van de (rijks)wetten en (rijks)besluiten van het Programma KEI verwijs ik naar de toelichting op het inwerkingtredings-KB dat is gepubliceerd in Stb. 2017, 16.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur