Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2017, 156Wet

Wet van 25 januari 2017 inzake wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) alle voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat inzake de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 25 januari 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de twaalfde april 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Gewijzigde begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016

Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

109.302

109.302

5.695

7.833

7.833

0

– 1.353

– 1.353

712

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

54.031

54.031

1.950

3.007

3.007

0

727

727

0

2

Algemene Rekenkamer

28.204

28.204

1.217

272

272

0

346

346

0

3

De Nationale ombudsman

15.204

15.204

2.189

– 256

– 256

0

1.202

1.202

582

4

Kanselarij Nederlandse Orden

5.421

5.421

29

488

488

0

– 775

– 775

130

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.776

1.776

60

402

402

0

45

45

0

7

Kabinet Gouverneur Curacao

2.708

2.708

200

503

503

0

62

62

0

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

1.958

1.958

50

413

413

0

44

44

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

3.004

3.004

0

– 3.004

– 3.004

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 620 IIB