Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van DefensieStaatsblad 2016, 95Wet

Wet van 16 december 2015 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X)voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen:

  • Defensie Telematica Organisatie

  • Paresto

Van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 16 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Uitgegeven de achtste maart 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

Art.no.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

8.267.606

8.233.930

268.595

         
 

Beleidsartikelen

6.563.079

6.379.403

261.777

1

Inzet

367.889

367.889

26.774

2

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

689.550

689.550

19.951

3

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.137.980

1.137.980

20.523

4

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

633.799

633.799

15.759

5

Taakuitvoering marechaussee

319.517

319.517

4.590

6

Investeringen krijgsmacht

1.479.879

1.446.203

77.636

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

743.894

743.894

42.933

8

Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

1.040.571

1.040.571

53.611

         
 

Niet-beleidsartikelen

1.854.527

1.854.527

6.818

9

Algemeen

100.136

100.136

 

10

Centraal apparaat

1.595.554

1.595.554

6.818

11

Geheime uitgaven

5.353

5.353

 

12

Nominaal en onvoorzien

153.484

153.484

 

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Defensie Telematica Organisatie

258.089

258.089

0

Paresto

70.102

70.102

0

Totaal

328.191

328.191

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Naam baten-lastendienst

   
     

Defensie Telematica Organisatie

25.000

14.300

Paresto

118

0

Totaal

25.118

14.300


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 300 X