Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2016, 520Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 14 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 december 2016 tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute (Stb. 2016, 519)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2016, nr. 2016-0000262073,

Gelet op artikel V van de Wet van 14 december 2016 tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute (Stb. 2016, 519);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 14 december 2016 tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute (Stb. 2016, 519) treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van 1 januari 2017.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 december 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de twintigste december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Op grond van artikel V van de Wet van 14 december 2016 tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute (Stb. 2016, 519) wordt in dit besluit voorzien in de inwerkingtreding van die wet per 1 januari 2017. In verband met de noodzakelijke inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2017 is daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum (Wrr). Zoals aangegeven in de artikelsgewijze toelichting op artikel V van de hiervoor genoemde wet is inwerkingtreding per 1 januari 2017 noodzakelijk omdat wijzigingen in de premiekortingen in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) vanwege uitvoeringstechnische redenen alleen op 1 januari van een jaar kunnen ingaan.

Met de invoering van de Praktijkroute1 ontstaat een nieuwe toegang tot de doelgroep van de banenafspraak. Als het wetsvoorstel niet per 1 januari 2017 in werking kan treden omdat de invoeringstermijn van 8 weken op grond van de Wrr in acht moet worden genomen, komen werkgevers die iemand in dienst nemen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister banenafspraak is opgenomen, in 2017 niet in aanmerking voor de premiekorting.

Het beleid is erop gericht om de instrumenten voor werkgevers ten behoeve van de doelgroep banenafspraak zoveel mogelijk gelijk te schakelen. Als de wet niet vanaf 1 januari 2017 in werking kan treden, betekent dit dat dit voor de premiekorting niet meer het geval is. Werkgevers die iemand in 2017 via de al bestaande toegangsroutes2 voor het doelgroepregister van de banenafspraak in dienst nemen, hebben wel aanspraak op de premiekorting. Daarom is het belangrijk dat de Praktijkroute vanaf 1 januari 2017 kan worden ingevoerd.

Bestuurlijk ben ik verder met de partijen in de Werkkamer overeengekomen om het verplichtstellen van beschut werk en de invoering van de Praktijkroute zo snel mogelijk en tegelijkertijd in te voeren. Om deze redenen dient het gehele wetsvoorstel dan ook per 1 januari 2017 in werking te treden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

De Praktijkroute houdt in dat mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de Participatiewet van wie op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek wordt vastgesteld dat zij een loonwaarde hebben onder het wettelijk minimumloon, zonder beoordeling door UWV worden opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak.

X Noot
2

Onder toegangsroutes wordt verstaan: mensen die UWV positief heeft beoordeeld voor de banenafspraak en de mensen die vanwege hun achtergrond tot de doelgroep van de banenafspraak behoren: mensen met een Wajong-status, Wiw/ID-status en mensen met een achtergrond voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs.